Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Iacov 3:13: Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 99 Ziua 100Ziua 101

Proverbe capitolul 2

1
Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,
2
dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
3
dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
4
dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară,
5
atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
6
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
7
El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.
8
Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui.
9
Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine.
10
Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
11
chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi,
12
ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate;
13
de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase;
14
care se bucură să facă răul şi îşi pun plăcerea în răutate,
15
care umblă pe cărări strâmbe şi apucă pe drumuri sucite;
16
ca să te scape şi de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează vorbe ademenitoare,
17
care părăseşte pe bărbatul tinereţii ei şi uită legământul Dumnezeului ei.
18
Căci casa ei coboară la moarte, şi drumul ei duce la cei morţi:
19
niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce şi nu mai găseşte cărările vieţii.
20
De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine şi să ţii cărările celor neprihăniţi!
21
Căci oamenii fără prihană vor locui ţara, şi oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea;
22
dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară, şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.

Proverbe capitolul 3

1
Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
2
Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace.
3
Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
4
Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
5
Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
6
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.
7
Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!
8
Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale.
9
Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:
10
căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.
11
Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui.
12
Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!
13
Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere!
14
Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
15
ea este mai de preţ decât mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.
16
În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
17
Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
18
Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.
19
Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul, şi prin pricepere a întărit El cerurile;
20
prin ştiinţa Lui s-au deschis adâncurile şi strecoară norii roua.
21
Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa!
22
Căci ele vor fi viaţa sufletului tău şi podoaba gâtului tău.
23
Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni.
24
Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
25
Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi;
26
căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
27
Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci.
28
Nu zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!” când ai de unde să dai.
29
Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte liniştit lângă tine.
30
Nu te certa fără pricină cu cineva, când nu ţi-a făcut niciun rău.
31
Nu pizmui pe omul asupritor şi nu alege niciuna din căile lui!
32
Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.
33
Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântă.
34
Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har.
35
Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.

Proverbe capitolul 4

1
Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte, ca să pricepeţi;
2
căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea.
3
Căci când eram încă fiu la tatăl meu şi fiu gingaş şi singur la mama mea,
4
el mă învăţa atunci şi-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele şi vei trăi!
5
Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele.
6
N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti!
7
Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.
8
Înalţă-o, şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa.
9
Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.”
10
Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi.
11
Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.
12
Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit; şi când vei alerga, nu te vei poticni.
13
Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; păstrează-o, căci ea este viaţa ta.
14
Nu intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!
15
Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o şi treci înainte!
16
Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;
17
căci ei mănâncă pâine nelegiuită şi beau vin stors cu sila.
18
Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.
19
Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni.
20
Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!
21
Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale!
22
Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor.
23
Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.
24
Izgoneşte neadevărul din gura ta şi depărtează viclenia de pe buzele tale!
25
Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta.
26
Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărâte:
27
nu te abate nici la dreapta, nici la stânga şi fereşte-te de rău.
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.