Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Galateni 6:2: Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 11 Ziua 12Ziua 13

Ioan capitolul 1:35-42

35
A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui.
36
Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”
37
Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus.
38
Isus S-a întors; şi, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?” Ei I-au răspuns: „Rabi (care tălmăcit înseamnă Învăţătorule), unde locuieşti?”
39
„Veniţi de vedeţi”, le-a zis El. S-au dus şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea.
40
Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
41
El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos).
42
Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru).

Ioan capitolul 6:1-13

1
După aceea Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, numită Marea Tiberiadei.
2
O mare gloată mergea după El pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi.
3
Isus S-a suit pe munte şi şedea acolo cu ucenicii Săi.
4
Paştile, praznicul iudeilor, era aproape.
5
Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut că o mare gloată vine spre El. Şi a zis lui Filip: „De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceştia?”
6
Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că ştia ce are de gând să facă.
7
Filip I-a răspuns: „Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu două sute de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.”
8
Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:
9
„Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti; dar ce sunt acestea la atâţia?”
10
Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să şadă jos.” În locul acela era multă iarbă. Oamenii au şezut jos, în număr de aproape cinci mii.
11
Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce şedeau jos; de asemenea, le-a dat şi din peşti cât au voit.
12
După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeţi firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.”
13
Le-au adunat deci şi au umplut douăsprezece coşuri cu firimiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi.

Ioan capitolul 12:20-36

20
Nişte greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic,
21
s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat şi au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.”
22
Filip s-a dus şi a spus lui Andrei; apoi Andrei şi Filip au spus lui Isus.
23
Drept răspuns, Isus le-a zis: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului.
24
Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod.
25
Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică.
26
Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.
27
Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice?… Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta!
28
Tată, proslăveşte Numele Tău!” Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „L-am proslăvit şi-L voi mai proslăvi!”
29
Norodul care stătea acolo şi care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau: „Un înger a vorbit cu El!”
30
Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi.
31
Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.
32
Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” –
33
Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. –
34
Norodul I-a răspuns: „Noi am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac; cum, dar, zici Tu că „Fiul omului trebuie să fie înălţat”? Cine este acest Fiu al omului?”
35
Isus le-a zis: „Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul; cine umblă în întuneric nu ştie unde merge.
36
Câtă vreme aveţi Lumina printre voi, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai luminii.” Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat şi S-a ascuns de ei.
© 2018 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.