Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Galateni 6:2: Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 13 Ziua 14Ziua 15

Psalmi capitolul 73

1
(Un psalm al lui Asaf.) Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată.
2
Totuşi, era să mi se îndoaie piciorul şi era să-mi alunece paşii!
3
Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, când vedeam fericirea celor răi.
4
Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, şi trupul le este încărcat de grăsime.
5
N-au parte de suferinţele omeneşti şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.
6
De aceea mândria le slujeşte ca salbă, şi asuprirea este haina care-i înveleşte.
7
Li se bulbucă ochii de grăsime, şi au mai mult decât le-ar dori inima.
8
Râd şi vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
9
îşi înalţă gura până la ceruri, şi limba le cutreieră pământul.
10
De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin
11
şi zice: „Ce ar putea să ştie Dumnezeu şi ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”
12
Aşa sunt cei răi: totdeauna fericiţi, şi îşi măresc bogăţiile.
13
Degeaba, dar, mi-am curăţat eu inima şi mi-am spălat mâinile în nevinovăţie:
14
căci în fiecare zi sunt lovit şi în toate dimineţile sunt pedepsit.
15
Dacă aş zice: „Vreau să vorbesc ca ei”, iată că n-aş fi credincios neamului copiilor Tăi.
16
M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda,
17
până ce am intrat în Sfântul Locaş al lui Dumnezeu şi am luat seama la soarta de la urmă a celor răi.
18
Da, Tu-i pui în locuri alunecoase şi-i arunci în prăpăd.
19
Cum sunt nimiciţi într-o clipă! Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârşit năprasnic.
20
Ca un vis la deşteptare, aşa le lepezi chipul, Doamne, la deşteptarea Ta!
21
Când mi se amăra inima şi mă simţeam străpuns în măruntaie,
22
eram prost şi fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta.
23
Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;
24
mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
25
Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.
26
Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.
27
Căci iată că cei ce se depărtează de Tine pier; Tu nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi.
28
Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.

Psalmi capitolul 74

1
(O cântare a lui Asaf.) Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce Te mânii pe turma păşunii Tale?
2
Adu-Ţi aminte de poporul Tău, pe care l-ai câştigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminţie a moştenirii Tale! Adu-Ţi aminte de muntele Sionului, unde Îţi aveai locuinţa;
3
îndreaptă-Ţi paşii spre aceste locuri pustiite fără curmare! Vrăjmaşul a pustiit totul în Locaşul Tău cel Sfânt.
4
Potrivnicii Tăi au mugit în mijlocul Templului Tău; şi-au pus semnele lor drept semne.
5
Parcă erau nişte oameni care ridică toporul într-o pădure deasă:
6
în curând au sfărâmat toate podoabele săpate cu lovituri de securi şi ciocane.
7
Au pus foc Sfântului Tău Locaş; au dărâmat şi au pângărit locuinţa Numelui Tău.
8
Ei ziceau în inima lor: „Să-i prăpădim pe toţi!” Au ars toate locurile sfinte din ţară.
9
Semnele noastre nu le mai vedem; nu mai este niciun proroc şi nu mai este nimeni printre noi care să ştie până când…
10
Până când, Dumnezeule, va batjocori asupritorul şi va nesocoti vrăjmaşul fără curmare Numele Tău?
11
Pentru ce Îţi tragi înapoi mâna şi dreapta Ta? Scoate-o din sân şi nimiceşte-i!
12
Totuşi, Dumnezeu este Împăratul meu, care din vremuri străvechi dă izbăviri în mijlocul acestei ţări.
13
Tu ai despărţit marea cu puterea Ta, ai sfărâmat capetele balaurilor din ape;
14
ai zdrobit capul leviatanului, l-ai dat să-l mănânce fiarele din pustiu.
15
Ai făcut să ţâşnească izvoare în pâraie, ai uscat râuri care nu seacă.
16
A Ta este ziua, a Ta este şi noaptea; Tu ai aşezat lumina şi soarele.
17
Tu ai statornicit toate hotarele pământului, Tu ai rânduit vara şi iarna.
18
Adu-Ţi aminte, Doamne, că vrăjmaşul Te batjocoreşte, şi un popor nechibzuit huleşte Numele Tău!
19
Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei Tale şi nu uita pe vecie viaţa nenorociţilor Tăi!
20
Ai în vedere legământul! Căci locurile dosnice din ţară sunt pline de bârloguri de tâlhari.
21
Să nu se întoarcă ruşinat cel apăsat, ci nenorocitul şi săracul să laude Numele Tău!
22
Scoală-Te, Dumnezeule, apără-Ţi pricina! Adu-Ţi aminte de ocările pe care Ţi le aruncă în fiecare zi cel fără minte!
23
Nu uita strigătele potrivnicilor Tăi, zarva care creşte necurmat a celor ce se ridică împotriva Ta!

Psalmi capitolul 75

1
(Către mai marele cântăreţilor. „Nu nimici.” Un psalm al lui Asaf. O cântare.) Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale!
2
„Atunci când va veni vremea hotărâtă”, zice Domnul, „voi judeca fără părtinire.
3
Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui: căci Eu îi întăresc stâlpii.” (Oprire)
4
Eu zic celor ce se fălesc: „Nu vă făliţi!”, şi celor răi: „Nu ridicaţi capul sus!”
5
Nu vă ridicaţi capul aşa de sus, nu vorbiţi cu atâta trufie!
6
Căci nici de la Răsărit, nici de la Apus, nici din pustiu nu vine înălţarea.
7
Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, şi înalţă pe altul.
8
În mâna Domnului este un potir, în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toţi cei răi de pe pământ sug, îl sorb şi-l beau până în fund!
9
Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri; voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov.
10
Şi voi doborî toate puterile celor răi: puterile celui neprihănit însă se vor înălţa.

Psalmi capitolul 76

1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm al lui Asaf. O cântare.) Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este Numele Lui în Israel.
2
Cortul Lui este în Salem, şi Locuinţa Lui în Sion;
3
acolo a sfărâmat El săgeţile, scutul, sabia şi armele de război. – (Oprire)
4
Tu eşti mai măreţ, mai puternic decât munţii răpitorilor.
5
Despuiaţi au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi; n-au putut să se apere, toţi acei oameni viteji.
6
La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit şi călăreţi şi cai.
7
Cât de înfricoşat eşti Tu! Cine poate să-Ţi stea împotrivă când Îţi izbucneşte mânia?
8
Ai rostit hotărârea de la înălţimea cerurilor; pământul s-a îngrozit şi a tăcut,
9
când S-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate şi să scape pe toţi nenorociţii de pe pământ. – (Oprire)
10
Omul Te laudă chiar şi în mânia lui, când Te îmbraci cu toată urgia Ta.
11
Faceţi juruinţe Domnului Dumnezeului vostru şi împliniţi-le! Toţi cei ce-L înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoşat.
12
El frânge mândria domnitorilor, El este înfricoşat pentru împăraţii pământului.

Psalmi capitolul 77

1
(Către mai marele cântăreţilor. După Iedutun. Un psalm al lui Asaf.) Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta.
2
În ziua necazului meu, caut pe Domnul; noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare; sufletul meu nu vrea nicio mângâiere.
3
Mi-aduc aminte de Dumnezeu şi gem; mă gândesc adânc în mine şi mi se mâhneşte duhul. – (Oprire)
4
Tu îmi ţii pleoapele deschise; şi, de mult ce mă frământ, nu pot vorbi.
5
Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară.
6
Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntrul inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri şi zic:
7
„Va lepăda Domnul pentru totdeauna? Şi nu va mai fi El binevoitor?
8
S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduinţa Lui pentru totdeauna?
9
A uitat Dumnezeu să aibă milă? Şi-a tras El, în mânia Lui, înapoi îndurarea?” – (Oprire)
10
Atunci îmi zic: „Ceea ce mă face să sufăr este că dreapta Celui Preaînalt nu mai este aceeaşi”…
11
Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;
12
da, mă voi gândi la toate lucrările Tale şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.
13
Dumnezeule, căile Tale sunt sfinte! Care dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?
14
Tu eşti Dumnezeul care faci minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare.
15
Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif. (Oprire)
16
Când Te-au văzut apele, Dumnezeule, când Te-au văzut apele, s-au cutremurat, şi adâncurile s-au mişcat.
17
Norii au turnat apă cu găleata, tunetul a răsunat în nori, şi săgeţile Tale au zburat în toate părţile.
18
Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt, fulgerele au luminat lumea, pământul s-a mişcat şi s-a cutremurat.
19
Ţi-ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari, şi nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.
20
Ai povăţuit pe poporul Tău ca pe o turmă, prin mâna lui Moise şi Aaron.
© 2018 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.