Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Iacov 1:2-3: Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 110 Ziua 111Ziua 112

1 Cronici capitolul 1

1
Adam, Set, Enoş,
2
Chenan, Mahalaleel, Iered,
3
Enoh, Metuşelah, Lemec,
4
Noe. Sem, Ham şi Iafet.
5
Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.
6
Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Difat şi Togarma. –
7
Fiii lui Iavan: Elişa, Tarsisa, Chitim şi Rodanim.
8
Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. –
9
Fiii lui Cuş: Saba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. – Fiii lui Raema: Seba şi Dedan.
10
Cuş a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. –
11
Miţraim a născut pe ludiţi, anamiţi, lehabiţi, naftuhiţi,
12
patrusiţi, casluhiţi, din care au ieşit filistenii şi caftoriţii. –
13
Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het,
14
şi pe iebusiţi, amoriţi, ghirgasiţi,
15
heviţi, archiţi, siniţi,
16
arvadiţi, ţemariţi, hamatiţi.
17
Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram; Uţ, Hul, Gheter şi Meşec. –
18
Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber.
19
Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan.
20
Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Haţarmavet, pe Ierah,
21
pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,
22
pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,
23
pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fii ai lui Ioctan.
24
Sem, Arpacşad, Şelah,
25
Eber, Peleg, Rehu,
26
Serug, Nahor, Terah,
27
Avram, adică Avraam.
28
Fiii lui Avraam: Isaac şi Ismael.
29
Iată sămânţa lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,
30
Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31
Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.
32
Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. – Fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan. –
33
Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. – Aceştia sunt toţi fiii Cheturei.
34
Avraam a născut pe Isaac. – Fiii lui Isaac: Esau şi Israel.
35
Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieuş, Iaelam şi Core. –
36
Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna şi Amalec. –
37
Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.
38
Fiii lui Seir: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan. –
39
Fiii lui Lotan: Hori şi Homam. Sora lui Lotan: Timna. –
40
Fiii lui Şobal: Alian, Manahat, Ebal, Şefi şi Onam. – Fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. –
41
Fiul lui Ana: Dişon. Fiii lui Dişon: Hamran, Eşban, Itran şi Cheran. –
42
Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
43
Iată împăraţii care au domnit în ţara Edomului, înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel. – Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii lui era Dinhaba. –
44
Bela a murit; şi, în locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra. –
45
Iobab a murit; şi, în locul lui, a domnit Huşam din ţara temaniţilor. –
46
Huşam a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. –
47
Hadad a murit; şi, în locul lui, a domnit Samla din Masreca. –
48
Samla a murit; şi, în locul lui, a domnit Saul din Rehobot pe Râu. –
49
Saul a murit; şi, în locul lui, a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. –
50
Baal-Hanan a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad. Numele cetăţii lui era Pahi; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. –
51
Hadad a murit. Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
52
căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
53
căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
54
căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.

1 Cronici capitolul 2

1
Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
2
Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.
3
Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela; aceştia trei i s-au născut din fata lui Şua, canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât.
4
Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci.
5
Fiii lui Pereţ: Heţron şi Hamul.
6
Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara. De toţi: cinci. –
7
Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârşit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârşire. –
8
Fiul lui Etan: Azaria.
9
Fiii care s-au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb).
10
Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul fiilor lui Iuda.
11
Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.
12
Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.
13
Isai a născut pe Eliab, întâiul lui născut; pe Abinadab, al doilea; pe Şimea, al treilea;
14
pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea;
15
pe Oţem, al şaselea; pe David, al şaptelea.
16
Surorile lor erau: Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost: Abişai, Ioab şi Asael, trei.
17
Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul.
18
Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevasta sa Azuba şi cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieşer, Şobab şi Ardon.
19
Azuba a murit; şi Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur.
20
Hur a născut pe Uri, şi Uri a născut pe Beţaleel. –
21
În urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, şi avea şaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub.
22
Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Galaadului.
23
Gheşuriţii şi sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul şi cetăţile care ţineau de el: şaizeci de cetăţi. Toţi aceştia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.
24
După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa.
25
Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren şi Oţem, născuţi din Ahia.
26
Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. –
27
Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer. –
28
Fiii lui Onam au fost Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur.
29
Numele nevestei lui Abişur era Abihail, şi ea i-a născut pe Ahban şi Molid.
30
Fiii lui Nadab: Seled şi Apaim. Seled a murit fără fii.
31
Fiul lui Apaim: Işei. Fiul lui Işei: Şeşan. Fiul lui Şeşan: Ahlai.
32
Fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără fii.
33
Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza. – Aceştia sunt fiii lui Ierahmeel. –
34
Şeşan n-a avut fii, dar a avut fete. Şeşan avea un rob egiptean, numit Iarha.
35
Şi Şeşan a dat pe fiica sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai.
36
Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad;
37
Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed;
38
Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria;
39
Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa.
40
Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Şalum;
41
Şalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elişama.
42
Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meşa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron.
43
Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem şi Şema.
44
Şema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Şamai.
45
Fiul lui Şamai: Maon; şi Maon, tatăl lui Bet-Ţur.
46
Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa şi Gazez. Haran a născut pe Gazez.
47
Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.
48
Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Şeber şi Tirhana.
49
Ea a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibeea. Fata lui Caleb era Acsa.
50
Aceştia au fost fiii lui Caleb: Şobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei şi tatăl lui Chiriat-Iearim;
51
Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.
52
Fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot.
53
Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii, putiţii, şumatiţii şi mişraiţii; din aceste familii au ieşit ţoreatiţii şi eştaoliţii.
54
Fiii lui Salma: Betleem şi netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, ţoreiţii;
55
şi familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeţ, tireatiţii, şimeatiţii şi sucatiţii. Aceştia sunt cheniţii, ieşiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab.

1 Cronici capitolul 3

1
Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron: întâiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;
2
al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
3
al cincilea, Şefatia, cu Abital; al şaselea, Itream, cu nevasta sa Egla.
4
Aceştia şase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.
5
Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel;
6
Ibhar, Elişama, Elifelet,
7
Noga, Nefeg, Iafia,
8
Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă.
9
Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar era sora lor.
10
Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;
11
Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;
12
Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;
13
Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;
14
Amon, fiul său; Iosia, fiul său.
15
Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum.
16
Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.
17
Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel;
18
Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.
19
Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor;
20
şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.
21
Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania.
22
Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase.
23
Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei.
24
Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.

1 Cronici capitolul 4

1
Fiii lui Iuda: Pereţ, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal.
2
Reaia, fiul lui Şobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai şi Lahad. Acestea sunt familiile ţoreatiţilor.
3
Iată urmaşii tatălui lui Etam: Izreel, Işma şi Idbaş; numele surorii lor era Haţelelponi.
4
Penuel era tatăl lui Ghedor, şi Ezer tatăl lui Huşa. Aceştia sunt fiii lui Hur, întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem.
5
Aşhur, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste, Helea şi Naara.
6
Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni şi pe Ahaştari: aceştia sunt fiii Naarei.
7
Fiii Heleii: Ţeret, Ţohar şi Etnan.
8
Coţ a născut pe Anub şi Haţobeba, şi familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.
9
Iaebeţ era mai cu vază decât fraţii săi; mama sa i-a pus numele Iaebeţ zicând: „Pentru că l-am născut cu durere.”
10
Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel şi a zis: „Dacă mă vei binecuvânta şi-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine şi dacă mă vei feri de nenorocire, aşa încât să nu fiu în suferinţă!…” Şi Dumnezeu i-a dat ce ceruse.
11
Chelub, fratele lui Şuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eşton.
12
Eşton a născut casa lui Rafa, Paseah şi Techina, tatăl cetăţii lui Nahaş. Aceştia sunt bărbaţii de la Reca.
13
Fiii lui Chenaz: Otniel şi Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat.
14
Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii lucrătorilor; căci erau lucrători.
15
Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela şi Naam, şi fiii lui Ela, şi Chenaz.
16
Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria şi Asareel.
17
Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer şi Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Şamai şi pe Işbah, tatăl lui Eştemoa.
18
Nevasta sa, iudaica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceştia sunt fiii Bitiei, fata lui faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă.
19
Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham; tatăl lui Chehila, garmitul, şi Eştemoa, maacatitul.
20
Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan şi Tilon. Fiii lui Işei: Zohet şi Ben-Zohet.
21
Fiii lui Şela, fiul lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareşa, şi familiile casei unde se lucrează pânza, din casa lui Aşbea,
22
şi Iochim, şi oamenii lui Cozeba, şi Ioas şi Saraf, care au stăpânit asupra Moabului, şi Iaşubi-Lehem. Aceste lucruri sunt vechi.
23
Ei erau olari şi locuiau în livezi şi în lunci; locuiau acolo lângă împărat şi lucrau pentru el.
24
Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul.
25
Fiul lui Saul: Şalum; Mibsam, fiul său; Mişma, fiul său.
26
Fiii lui Mişma: Hamuel, fiul său. Zacur, fiul său; Şimei, fiul său.
27
Şimei a avut şaisprezece fii şi şase fiice. Fraţii săi n-au avut mulţi fii. Şi toate familiile lor nu s-au înmulţit atât cât fiii lui Iuda.
28
Ei locuiau la Beer-Şeba, la Molada, la Haţar-Şual,
29
la Bilha, la Eţem, la Tolad,
30
la Betuel, la Horma, la Ţiclag,
31
la Bet-Marcabot, la Haţar-Susim, la Bet-Birei şi la Şaaraim. Acestea au fost cetăţile lor, până la domnia lui David,
32
şi satele lor. Ei mai aveau şi Etam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan, cinci cetăţi;
33
şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, până la Baal. Iată locuinţele lor şi spiţa neamului lor.
34
Meşobab; Iamlec; Ioşa, fiul lui Amaţia;
35
Ioel, Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;
36
Elioenai, Iaacoba, Ieşohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia;
37
Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia.
38
Aceştia, numiţi pe nume, erau domni în familiile lor, şi casele lor părinteşti au crescut mult.
39
Ei s-au dus înspre Ghedor până la răsăritul văii, să caute păşune pentru turmele lor.
40
Au găsit păşuni grase şi bune şi o ţară întinsă, liniştită şi paşnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte se coborau din Ham.
41
Oamenii aceştia, scrişi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda; au sfărâmat corturile lor şi pe maoniţi, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârşire până în ziua de azi şi s-au aşezat în locul lor, căci acolo erau păşuni pentru turmele lor.
42
Şi dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir, în număr de cinci sute de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia şi Uziel, fiii lui Işei.
43
Au bătut rămăşiţa de amaleciţi care scăpase cu viaţă şi s-au aşezat acolo până în ziua de azi.
© 2019 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.