Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Isaia 12:4: şi veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 153 Ziua 154Ziua 155

Iov capitolul 40

1
Domnul a vorbit lui Iov şi a zis:
2
„Eşti încredinţat acum tu, care vorbeşti împotriva Celui Atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?”
3
Iov a răspuns Domnului, şi a zis:
4
„Iată, eu sunt prea mic; ce să-Ţi răspund? Îmi pun mâna la gură.
5
Am vorbit o dată, şi nu voi mai răspunde; de două ori, şi nu voi mai adăuga nimic.”
6
Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis:
7
„Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz; ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
8
Vrei să nimiceşti până şi dreptatea Mea? Şi să Mă osândeşti, ca să-ţi scoţi dreptatea?
9
Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu şi un glas de tunet ca al Lui?
10
Împodobeşte-te cu măreţie şi mărime, îmbracă-te cu strălucire şi cu slavă!
11
Varsă-ţi valurile mâniei tale şi doboară cu o privire pe cei trufaşi!
12
Smereşte cu o privire pe cei trufaşi, zdrobeşte pe loc pe cei răi,
13
ascunde-i pe toţi împreună în ţărână, înveleşte-le faţa în întuneric!
14
Şi atunci voi aduce şi Eu lauda puterii dreptei tale.
15
Uită-te la hipopotamul, căruia i-am dat viaţă ca şi ţie! El mănâncă iarbă ca boul.
16
Uită-te ce tărie are în coapse şi ce putere are în muşchii pântecelui său!
17
Îşi îndoaie coada tare ca un cedru, şi vinele coapselor lui sunt întreţesute.
18
Oasele lui sunt ca nişte ţevi de aramă, mădularele lui sunt ca nişte drugi de fier.
19
El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu. Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliţă.
20
El îşi găseşte hrana în munţi, unde se joacă toate fiarele câmpului.
21
Se culcă sub lotus, în mijlocul trestiilor şi mlaştinilor.
22
Desişul lotusului îl acoperă cu umbra lui, sălciile pârâului îl înconjoară.
23
Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge: chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniştit.
24
Crezi că-l poţi prinde lovindu-l în faţă? Sau crezi că-i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?

Iov capitolul 41

1
Poţi tu să prinzi Leviatanul cu undiţa? Sau să-i legi limba cu o funie?
2
Îi vei putea petrece papura prin nări? Sau să-i străpungi cu un cârlig falca?
3
Îţi va face el multe rugăminţi? Îţi va vorbi el cu un glas dulce?
4
Va face el un legământ cu tine ca să-ţi fie rob pe vecie?
5
Te vei juca tu cu el ca şi cu o pasăre? Îl vei lega tu, ca să-ţi înveseleşti fetele?
6
Fac pescarii negoţ cu el? Îl împart ei între negustori?
7
Îi vei acoperi pielea cu ţepuşe şi capul cu căngi?
8
Ridică-ţi numai mâna împotriva lui şi nu-ţi va mai veni gust să-l loveşti.
9
Iată că eşti înşelat în aşteptarea ta de a-l prinde: numai să-l vezi şi cazi la pământ!
10
Nimeni nu este atât de îndrăzneţ ca să-l întărâte. Cine Mi s-ar împotrivi în faţă?
11
Cui sunt dator, ca să-i plătesc? Sub cer totul este al Meu.
12
Vreau să mai vorbesc iarăşi de mădularele lui şi de tăria lui, şi de frumuseţea întocmirii lui.
13
Cine-i va putea ridica veşmântul? Cine va putea pătrunde între fălcile lui?
14
Cine va putea deschide porţile gurii lui? Şirurile dinţilor lui cât sunt de înspăimântătoare!
15
Scuturile lui măreţe şi puternice, sunt unite împreună ca printr-o pecete;
16
se ţin unul de altul, şi nici aerul n-ar putea trece printre ele.
17
Sunt ca nişte fraţi care se îmbrăţişează, se apucă şi rămân nedespărţiţi.
18
Strănuturile lui fac să strălucească lumina; ochii lui sunt ca geana zorilor.
19
Din gura lui ţâşnesc flăcări, scapără scântei de foc din ea.
20
Din nările lui iese fum, ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o căldare fierbinte.
21
Suflarea lui aprinde cărbunii, şi gura lui aruncă flăcări.
22
Tăria lui stă în grumaz, şi înaintea lui sare groaza.
23
Părţile lui cele cărnoase se ţin împreună, ca turnate pe el, neclintite.
24
Inima lui este tare ca piatra, tare ca piatra de moară care stă dedesubt.
25
Când se scoală el, tremură vitejii, şi spaima îi pune pe fugă.
26
Degeaba este lovit cu sabia; căci suliţa, săgeata şi pavăza nu folosesc la nimic.
27
Pentru el fierul este ca paiul, arama, ca lemnul putred.
28
Săgeata nu-l pune pe fugă, pietrele din praştie sunt ca pleava pentru el.
29
Nu vede în ghioagă decât un fir de pai şi râde la şuieratul săgeţilor.
30
Sub pântecele lui sunt ţepi ascuţiţi: ai zice că este o grapă întinsă peste noroi.
31
Face să clocotească fundul mării ca un cazan şi-l clatină ca pe un vas plin cu mir.
32
În urmă el lasă o cărare luminoasă; şi adâncul pare ca pletele unui bătrân.
33
Pe pământ nimic nu-i este stăpân; este făcut ca să nu se teamă de nimic.
34
Priveşte cu dispreţ tot ce este înălţat, este împăratul celor mai mândre dobitoace.”

Iov capitolul 42

1
Iov a răspuns Domnului şi a zis:
2
„Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” –
3
„Cine este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?” – „Da, am vorbit, fără să le înţeleg, de minuni, care sunt mai presus de mine şi pe care nu le pricep.” –
4
„Ascultă-Mă şi voi vorbi; te voi întreba, şi Mă vei învăţa.” –
5
„Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut.
6
De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.”
7
După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: „Mânia Mea s-a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit aşa de drept de Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.
8
Luaţi acum şapte viţei şi şapte berbeci, duceţi-vă la robul Meu Iov şi aduceţi o ardere de tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage pentru voi, şi numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit aşa de drept despre Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.”
9
Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama s-au dus şi au făcut cum le spusese Domnul. Şi Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov.
10
Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese.
11
Fraţii, surorile şi vechii prieteni ai lui Iov au venit toţi să-l vadă şi au mâncat cu el în casă. L-au plâns şi l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el, şi fiecare i-a dat un chesita şi un inel de aur.
12
În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei dintâi. A avut paisprezece mii de oi, şase mii de cămile, o mie de perechi de boi şi o mie de măgăriţe.
13
A avut şapte fii şi trei fete;
14
celei dintâi i-a pus numele Iemima, celei de-a doua Cheţia şi celei de-a treia Cheren-Hapuc.
15
În toată ţara nu erau femei aşa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moştenire printre fraţii lor.
16
Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam.
17
Şi Iov a murit bătrân şi sătul de zile.
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.