Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

2 Corinteni 13:14: Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 163 Ziua 164Ziua 165

Psalmi capitolul 46

1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core. De cântat pe alamot. O cântare.) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.
2
De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.
3
Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. – (Oprire)
4
Este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaş al locuinţelor Celui Preaînalt.
5
Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.
6
Neamurile se frământă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună, şi pământul se topeşte de groază.
7
Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. – (Oprire)
8
Veniţi şi priviţi lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ.
9
El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război. –
10
„Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” –
11
Domnul oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. – (Oprire)

Psalmi capitolul 47

1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm făcut de fiii lui Core.) Bateţi din palme toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
2
Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul.
3
El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.
4
El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. – (Oprire)
5
Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.
6
Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!
7
Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!
8
Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
9
Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.

Psalmi capitolul 48

1
(O cântare. Un psalm al fiilor lui Core.) Mare este Domnul şi lăudat de toţi în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel sfânt.
2
Frumoasă înălţime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului; în partea de miazănoapte este cetatea Marelui Împărat.
3
Dumnezeu, în casele Lui împărăteşti, este cunoscut ca un turn de scăpare.
4
Căci iată că împăraţii se adunaseră: doar au trecut împreună,
5
au privit-o, au înlemnit, s-au temut şi au luat-o la fugă.
6
I-a apucat un tremur acolo, ca durerea unei femei la facere.
7
Au fost izgoniţi de parcă ar fi fost luaţi de vântul de răsărit care sfărâmă corăbiile din Tarsis.
8
Întocmai cum auzisem spunându-se, aşa am văzut în cetatea Domnului oştirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o va face să dăinuie pe vecie. – (Oprire)
9
Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul Templului Tău!
10
Ca şi Numele Tău, Dumnezeule, şi lauda Ta răsună până la marginile pământului; dreapta Ta este plină de îndurare.
11
Se bucură muntele Sionului şi se înveselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale.
12
Străbateţi Sionul şi ocoliţi-l, număraţi-i turnurile,
13
priviţi-i întăritura şi cercetaţi-i palatele, ca să povestiţi celor ce vor veni după ei.
14
Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte.

Psalmi capitolul 49

1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core.) Ascultaţi lucrul acesta, toate popoarele, luaţi aminte, toţi locuitorii lumii:
2
mici şi mari, bogaţi şi săraci!
3
Gura mea va vorbi cuvinte înţelepte, şi inima mea are gânduri pline de judecată.
4
Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate, îmi încep cântarea în sunetul harpei.
5
Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii, când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei?
6
Ei se încred în avuţiile lor şi se fălesc cu bogăţia lor cea mare.
7
Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării.
8
Răscumpărarea sufletului lor este aşa de scumpă, că nu se va face niciodată.
9
Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul.
10
Da, îl vor vedea: căci înţelepţii mor, nebunul şi prostul deopotrivă pier şi lasă altora avuţiile lor.
11
Ei îşi închipuie că veşnice le vor fi casele, că locuinţele lor vor dăinui din veac în veac, ei, care dau numele lor la ţări întregi.
12
Dar omul pus în cinste nu dăinuie, ci este ca dobitoacele care se taie.
13
Iată ce soartă au ei, cei plini de atâta încredere, precum şi cei ce îi urmează, cărora le plac cuvintele lor. – (Oprire)
14
Sunt duşi ca o turmă în Locuinţa morţilor, îi paşte moartea, şi în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare: li se duce frumuseţea, şi Locuinţa morţilor le este locaşul.
15
Dar mie, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din Locuinţa morţilor, căci mă va lua sub ocrotirea Lui. – (Oprire)
16
Nu te teme când se îmbogăţeşte cineva şi când i se înmulţesc vistieriile casei;
17
căci nu ia nimic cu el când moare: vistieriile lui nu se coboară după el.
18
Să se tot creadă omul fericit în viaţă, să se tot laude cu bucuriile pe care şi le face,
19
căci tot în locuinţa părinţilor săi va merge şi nu va mai vedea lumina niciodată.
20
Omul pus în cinste, şi fără pricepere, este ca dobitoacele pe care le tai.

Psalmi capitolul 50

1
(Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbeşte şi cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.
2
Din Sion, care este întruparea frumuseţii desăvârşite, de acolo străluceşte Dumnezeu.
3
Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi împrejurul Lui o furtună puternică.
4
El strigă spre ceruri sus şi spre pământ, ca să judece pe poporul Său:
5
„Strângeţi-Mi pe credincioşii Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!” –
6
Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. – (Oprire)
7
Ascultă, poporul Meu, şi voi vorbi; ascultă, Israele, şi te voi înştiinţa. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău.
8
Nu pentru jertfele tale te mustru: căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea Mea.
9
Nu voi lua tauri din casa ta, nici ţapi din staulele tale.
10
Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.
11
Eu cunosc toate păsările de pe munţi, şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu.
12
Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, căci a Mea este lumea şi tot ce cuprinde ea.
13
Oare mănânc Eu carnea taurilor? Oare beau Eu sângele ţapilor?
14
Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt.
15
Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!
16
Dumnezeu zice însă celui rău: „Ce tot înşiri tu legile Mele şi ai în gură legământul Meu,
17
când tu urăşti mustrările şi arunci cuvintele Mele înapoia ta?
18
Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el, şi te însoţeşti cu preacurvarii.
19
Dai drumul gurii la rău, şi limba ta urzeşte vicleşuguri.
20
Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, cleveteşti pe fiul mamei tale.
21
Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra şi îţi voi pune totul sub ochi!
22
Luaţi seama, dar, voi care uitaţi pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâşii, şi să nu fie nimeni să vă scape.
23
Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”
© 2019 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.