Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Matei 22:37-39: Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 174 Ziua 175Ziua 176

Psalmi capitolul 101

1
(Un psalm al lui David.) Voi cânta bunătatea şi dreptatea; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta.
2
Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. – Când vei veni la mine? – Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele.
3
Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoşilor; ea nu se va lipi de mine.
4
Inima stricată se va depărta de mine; nu vreau să cunosc pe cel rău.
5
Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici; pe cel cu priviri trufaşe şi cu inima îngâmfată, nu-l voi suferi.
6
Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară, ca să locuiască lângă mine; cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji.
7
Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.
8
În fiecare dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea.

Psalmi capitolul 102

1
(O rugăciune a unui nenorocit, când este doborât de întristare şi îşi varsă plângerea înaintea Domnului.) Doamne, ascultă-mi rugăciunea şi s-ajungă strigătul meu până la Tine!
2
Nu-mi ascunde faţa Ta în ziua necazului meu! Pleacă-Ţi urechea spre mine, când strig! Ascultă-mă degrabă!
3
Căci zilele mele pier ca fumul, şi oasele îmi ard ca un tăciune.
4
Inima îmi este lovită şi mi se usucă întocmai ca iarba; până şi pâinea uit să mi-o mănânc.
5
Aşa de mari îmi sunt gemetele, că mi se lipesc oasele de carne.
6
Semăn cu pelicanul din pustiu, sunt ca o cucuvea din dărâmături;
7
nu mai pot dormi şi sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiş.
8
În fiecare zi mă batjocoresc vrăjmaşii mei, şi potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor.
9
Mănânc ţărână în loc de pâine şi îmi amestec lacrimile cu băutura,
10
din pricina mâniei şi urgiei Tale; căci Tu m-ai ridicat şi m-ai aruncat departe.
11
Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă, şi mă usuc ca iarba.
12
Dar Tu, Doamne, Tu împărăţeşti pe vecie, şi pomenirea Ta ţine din neam în neam.
13
Tu Te vei scula şi vei avea milă de Sion; căci este vremea să Te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el.
14
Căci robii Tăi iubesc pietrele Sionului şi le e milă de ţărâna lui.
15
Atunci se vor teme neamurile de Numele Domnului, şi toţi împăraţii pământului, de slava Ta.
16
Da, Domnul va zidi iarăşi Sionul şi Se va arăta în slava Sa.
17
El ia aminte la rugăciunea nevoiaşului şi nu-i nesocoteşte rugăciunea.
18
Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni, şi poporul care se va naşte să laude pe Domnul!
19
Căci El priveşte din înălţimea sfinţeniei Lui; Domnul priveşte din ceruri pe pământ,
20
ca să audă gemetele prinşilor de război şi să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte;
21
pentru ca ei să vestească în Sion Numele Domnului, şi laudele Lui, în Ierusalim,
22
când se vor strânge toate popoarele şi toate împărăţiile ca să slujească Domnului.
23
El mi-a frânt puterea în drum şi mi-a scurtat zilele.
24
Eu zic: „Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, Tu, ai cărui ani ţin veşnic!”
25
Tu ai întemeiat în vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
26
Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe un veşmânt, şi se vor schimba.
27
Dar Tu rămâi Acelaşi, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.
28
Fiii robilor Tăi îşi vor locui ţara, şi sămânţa lor va rămâne înaintea Ta.

Psalmi capitolul 103

1
(Un psalm al lui David.) Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
2
Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
3
El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;
4
El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;
5
El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.
6
Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.
7
El Şi-a arătat căile Sale lui Moise, şi lucrările Sale, copiilor lui Israel.
8
Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.
9
El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie.
10
Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.
11
Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;
12
cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13
Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.
14
Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână.
15
Omul! Zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.
16
Când trece un vânt peste ea, nu mai este, şi locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte.
17
Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,
18
pentru cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească.
19
Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.
20
Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui.
21
Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui!
22
Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântă, suflete, pe Domnul!

Psalmi capitolul 104

1
Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie!
2
Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta; întinzi cerurile ca un cort.
3
Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din nori Îţi faci carul şi umbli pe aripile vântului.
4
Din vânturi Îţi faci soli, şi din flăcări de foc, slujitori.
5
Tu ai aşezat pământul pe temeliile lui, şi niciodată nu se va clătina.
6
Tu îl acoperiseşi cu Adâncul cum l-ai acoperi cu o haină; apele stăteau pe munţi,
7
dar la ameninţarea Ta au fugit, la glasul tunetului Tău au luat-o la fugă,
8
suindu-se pe munţi şi coborându-se în văi, până la locul pe care li-l hotărâseşi Tu.
9
Le-ai pus o margine pe care nu trebuie s-o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul.
10
Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi, şi ele curg printre munţi.
11
Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului; în ele îşi potolesc setea măgarii sălbatici.
12
Păsările cerului locuiesc pe marginile lor şi fac să le răsune glasul printre ramuri.
13
Din locaşul Tău cel înalt Tu uzi munţii; şi se satură pământul de rodul lucrărilor Tale.
14
Tu faci să crească iarba pentru vite, şi verdeţuri, pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană:
15
vin, care înveseleşte inima omului, untdelemn, care-i înfrumuseţează faţa, şi pâine, care-i întăreşte inima.
16
Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban pe care i-a sădit El.
17
În ei îşi fac păsările cuiburi; iar cocostârcul îşi are locuinţa în chiparoşi;
18
munţii cei înalţi sunt pentru ţapii sălbatici, iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri.
19
El a făcut luna, ca să arate vremurile; soarele ştie când trebuie să apună.
20
Tu aduci întunericul, şi se face noapte: atunci toate fiarele pădurilor se pun în mişcare;
21
puii de lei mugesc după pradă şi îşi cer hrana de la Dumnezeu.
22
Când răsare soarele, ele fug înapoi şi se culcă în vizuinile lor.
23
Dar omul iese la lucrul său şi la munca lui, până seara.
24
Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune, şi pământul este plin de făpturile Tale.
25
Iată marea cea întinsă şi mare: în ea se mişcă nenumărate vieţuitoare mici şi mari.
26
Acolo în ea umblă corăbiile, şi în ea este leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei.
27
Toate aceste vieţuitoare Te aşteaptă, ca să le dai hrana la vreme.
28
Le-o dai Tu, ele o primesc; Îţi deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătăţile Tale.
29
Îţi ascunzi Tu faţa, ele tremură; le iei Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.
30
Îţi trimiţi Tu suflarea, ele sunt zidite, şi înnoieşti astfel faţa pământului.
31
În veci să ţină slava Domnului! Să Se bucure Domnul de lucrările Lui!
32
El priveşte pământul, şi pământul se cutremură; atinge munţii, şi ei fumegă.
33
Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.
34
Fie plăcute Lui cuvintele mele! Mă bucur de Domnul.
35
Să piară păcătoşii de pe pământ, şi cei răi să nu mai fie! Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!

Psalmi capitolul 105

1
Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!
2
Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!
3
Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
4
Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Lui!
5
Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,
6
sămânţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!
7
Domnul este Dumnezeul nostru: judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.
8
El Îşi aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
9
de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
10
El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veşnic pentru Israel,
11
zicând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire care v-a căzut la sorţi.”
12
Pe atunci ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi străini în ţară;
13
mergeau de la un neam la altul şi de la o împărăţie la un alt popor;
14
dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.
15
„Nu vă atingeţi de unşii Mei – a zis El – şi nu faceţi rău prorocilor Mei!”
16
A chemat foametea asupra ţării şi a tăiat orice mijloc de trai.
17
Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob.
18
I-au strâns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,
19
până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el şi până când l-a încercat cuvântul Domnului.
20
Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile, şi stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.
21
L-a pus domn peste casa lui şi dregătorul tuturor averilor lui,
22
ca să lege după plac pe domnitorii lui şi să înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.
23
Atunci Israel a venit în Egipt, şi Iacov a locuit în ţara lui Ham.
24
Domnul a înmulţit pe poporul Său foarte mult şi l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.
25
Acestora le-a schimbat inima, până acolo că au urât pe poporul Lui şi s-au purtat mişeleşte cu robii Săi.
26
A trimis pe robul Său Moise şi pe Aaron, pe care-l alesese.
27
Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în ţara lui Ham.
28
A trimis întuneric şi a adus negura, ca să nu fie neascultători la cuvântul Lui.
29
Le-a prefăcut apele în sânge şi a făcut să le piară toţi peştii.
30
Ţara lor a forfotit de broaşte, până în odăile împăraţilor lor.
31
El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare, păduchi pe tot ţinutul lor.
32
În loc de ploaie le-a dat grindină şi flăcări de foc în ţara lor.
33
Le-a bătut viile şi smochinii şi a sfărâmat copacii din ţinutul lor.
34
El a zis şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr,
35
care au mâncat toată iarba din ţară şi au mistuit roadele de pe câmpiile lor.
36
A lovit pe toţi întâii născuţi din ţara lor, toată pârga puterii lor.
37
A scos pe poporul Său cu argint şi aur, şi niciunul n-a şovăit dintre seminţiile Lui.
38
Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.
39
A întins un nor, ca să-i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.
40
La cererea lor, a trimis prepeliţe şi i-a săturat cu pâine din cer.
41
A deschis stânca, şi au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.
42
Căci Şi-a adus aminte de cuvântul Lui cel sfânt şi de robul Său Avraam.
43
A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.
44
Le-a dat pământurile neamurilor, şi au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,
45
ca să păzească poruncile Lui şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.