Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Psalmi 33:12: Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l alege El de moştenire!

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 151 Ziua 152Ziua 153

Proverbe capitolul 19

1
Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decât un bogat cu buze stricate şi nebun. –
2
Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte o nimereşte rău. –
3
Nebunia omului îi suceşte calea, şi apoi cârteşte împotriva Domnului cu inima lui. –
4
Bogăţia aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. –
5
Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. –
6
Omul darnic are mulţi linguşitori şi toţi sunt prieteni cu cel ce dă daruri. –
7
Toţi fraţii săracului îl urăsc; cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el! El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi. –
8
Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. –
9
Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni va pieri. –
10
Unui nebun nu-i şade bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puţin unui rob să stăpânească peste voievozi. –
11
Înţelepciunea face pe om răbdător şi este o cinste pentru el să uite greşelile. –
12
Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu, şi bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă. –
13
Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său, şi o nevastă gâlcevitoare este ca o streaşină de pe care picură întruna. –
14
Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. –
15
Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic suferă de foame.”
16
Cine păzeşte porunca, îşi păzeşte sufletul; cine nu veghează asupra căii sale, va muri. –
17
Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea. –
18
Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. –
19
Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-şi ia pedeapsa; căci, dacă-l scoţi din ea, va trebui să mai faci o dată lucrul acesta. –
20
Ascultă sfaturile şi primeşte învăţătura ca să fii înţelept pe viitor! –
21
Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte. –
22
Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui; şi mai mult preţuieşte un sărac decât un mincinos. –
23
Frica de Domnul duce la viaţă, şi cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. –
24
Leneşul îşi vâră mâna în strachină şi n-o duce înapoi la gură. –
25
Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept; mustră pe omul priceput, şi va înţelege ştiinţa. –
26
Cine jefuieşte pe tatăl său şi izgoneşte pe mama sa, este un fiu care aduce ruşine şi ocară. –
27
Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura, dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte. –
28
Un martor stricat îşi bate joc de dreptate, şi gura celor răi înghite nelegiuirea. –
29
Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori, şi loviturile pentru spinările nebunilor. –

Proverbe capitolul 20

1
Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. –
2
Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuieşte împotriva sa însuşi. –
3
Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. –
4
Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! –
5
Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele. –
6
Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? –
7
Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el! –
8
Împăratul, care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii, risipeşte orice rău cu privirea lui. –
9
Cine poate zice: „Mi-am curăţat inima, sunt curat de păcatul meu”? –
10
Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. –
11
Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. –
12
Urechea care aude şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celălalt, Domnul le-a făcut. –
13
Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii şi te vei sătura de pâine. –
14
„Rău! Rău!” zice cumpărătorul, şi plecând, se fericeşte. –
15
Este aur şi sunt multe mărgăritare; dar buzele înţelepte sunt un lucru scump. –
16
Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul; şi ţine-l zălog pentru alţii. –
17
Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş. –
18
Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuinţă. –
19
Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci. –
20
Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. –
21
O moştenire repede câştigată de la început, nu va fi binecuvântată la sfârşit. –
22
Nu zice: „Îi voi întoarce eu răul!” Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta. –
23
Domnul urăşte două feluri de greutăţi, şi cântarul mincinos nu este un lucru bun. –
24
Domnul îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa?
25
Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă, şi abia după ce a făcut juruinţa să se gândească. –
26
Un împărat înţelept vântură pe cei răi şi trece cu roata peste ei. –
27
Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. –
28
Bunătatea şi credincioşia păzesc pe împărat, şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin bunătate. –
29
Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. –
30
Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile şi vânătăile până la rană. –

Proverbe capitolul 21

1
Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. –
2
Omul socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul.
3
A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele.
4
Privirile trufaşe şi inima îngâmfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. –
5
Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. –
6
Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte. –
7
Silnicia celor răi îi mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept. –
8
Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine.
9
Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. –
10
Sufletul celui rău doreşte răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. –
11
Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept, şi când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă ştiinţa. –
12
Cel neprihănit se uită la casa celui rău şi vede ce repede sunt aruncaţi cei răi în nenorocire. –
13
Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. –
14
Un dar făcut în taină potoleşte mânia, şi o mită dată pe ascuns potoleşte cea mai puternică mânie. –
15
Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. –
16
Omul care se abate de la calea înţelepciunii se va odihni în adunarea celor morţi. –
17
Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă, şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţeşte. –
18
Cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel neprihănit, şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană. –
19
Mai bine să locuieşti într-un pământ pustiu, decât cu o nevastă gâlcevitoare şi supărăcioasă. –
20
Comori de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte. –
21
Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. –
22
Înţeleptul cucereşte cetatea vitejilor şi doboară puterea în care se încredeau. –
23
Cine îşi păzeşte gura şi limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri. –
24
Cel mândru şi trufaş se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea îngâmfării.
25
Poftele leneşului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. –
26
Toată ziua o duce numai în pofte: dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. –
27
Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. –
28
Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. –
29
Cel rău ia o înfăţişare neruşinată, dar omul fără prihană îşi îmbunătăţeşte calea. –
30
Nici înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. –
31
Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului. –

Romani capitolul 13

1
Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.
2
De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda.
3
Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea.
4
El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.
5
De aceea, trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului.
6
Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta.
7
Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.
8
Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea.
9
De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
10
Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.
11
Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.
12
Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.
13
Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă;
14
ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.