Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Ieremia 32:17: „Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat din partea Ta!

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 155 Ziua 156Ziua 157

Psalmi capitolul 33

1
Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă.
2
Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu lăuta cu zece corzi.
3
Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune corzile şi glasurile voastre!
4
Căci cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie.
5
El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului umple pământul.
6
Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.
7
El îngrămădeşte apele mării într-un morman şi pune adâncurile în cămări.
8
Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!
9
Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.
10
Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor.
11
Dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam.
12
Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l alege El de moştenire!
13
Domnul priveşte din înălţimea cerurilor şi vede pe toţi fiii oamenilor.
14
Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pământului.
15
El le întocmeşte inima la toţi şi ia aminte la toate faptele lor.
16
Nu mărimea oştirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz;
17
calul nu poate da chezăşia biruinţei, şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea.
18
Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,
19
ca să le scape sufletul de la moarte şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei.
20
Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este ajutorul şi scutul nostru.
21
Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.
22
Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la Tine!

Proverbe capitolul 30

1
Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înţelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel şi pentru Ucal.
2
Negreşit, sunt mai prost decât oricine şi n-am pricepere de om.
3
N-am învăţat înţelepciunea şi nu cunosc ştiinţa sfinţilor.
4
Cine s-a suit la ceruri şi cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta? –
5
Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El.
6
N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească şi să fii găsit mincinos. –
7
Două lucruri Îţi cer; nu mi le opri înainte de moarte!
8
Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie.
9
Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu. –
10
Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme şi să te faci vinovat. –
11
Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său şi nu binecuvântă pe mama sa.
12
Este un neam de oameni care se crede curat şi totuşi nu este spălat de întinăciunea lui.
13
Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufaşi şi care îşi ţin pleoapele sus.
14
Este un neam de oameni ai căror dinţi sunt nişte săbii şi ale căror măsele sunt nişte cuţite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ şi pe cei lipsiţi dintre oameni. –
15
Lipitoarea are două fete: „Dă! Dă!” Trei lucruri sunt nesăţioase, patru lucruri nu zic niciodată: „Destul!”
16
şi anume: Locuinţa morţilor, femeia stearpă, pământul, care nu este sătul de apă, şi focul, care nu zice niciodată: „Destul!” –
17
Pe ochiul care îşi bate joc de tatăl său şi nesocoteşte ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu şi îl vor mânca puii de vultur. –
18
Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele şi chiar patru pe care nu le pot pricepe:
19
urma vulturului pe cer, urma şarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării şi urma omului la o fată.
20
Tot aşa este şi calea femeii preacurve: ea mănâncă şi se şterge la gură, şi apoi zice: „N-am făcut nimic rău.” –
21
Trei lucruri fac să se răscoale o ţară şi patru lucruri nu le poate suferi:
22
un rob care a început să împărăţească, un nebun care are pâine din belşug,
23
o femeie dispreţuită care se mărită şi o roabă care moşteneşte pe stăpâna sa. –
24
Patru vietăţi sunt mai mici pe pământ, şi totuşi din cele mai înţelepte:
25
furnicile, care nu sunt un popor tare, dar îşi pregătesc hrana vara,
26
şoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar îşi aşază locuinţa în stânci;
27
lăcustele n-au împărat, şi totuşi pornesc toate în cete;
28
păianjenul îl poţi prinde cu mâinile, şi se găseşte totuşi în casele împăraţilor.
29
Trei fiinţe au o ţinută frumoasă şi patru au mers măreţ:
30
leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui;
31
calul gata închingat şi ţapul; şi împăratul, căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. –
32
Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie şi dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură:
33
căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge, şi stoarcerea mâniei dă certuri.

Proverbe capitolul 31

1
Cuvintele împăratului Lemuel. Învăţătura pe care i-o dădea mama sa.
2
Ce să-ţi spun, fiule? Ce să-ţi spun fiul trupului meu? Ce să-ţi spun, fiule, rodul juruinţelor mele?
3
Nu-ţi da femeilor vlaga, şi dezmierdările tale celor ce pierd pe împăraţi.
4
Nu se cade împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari;
5
ca nu cumva, bând, să uite Legea şi să calce drepturile tuturor celor nenorociţi.
6
Daţi băuturi tari celui ce piere, şi vin, celui cu sufletul amărât;
7
ca să bea să-şi uite sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de necazurile lui. –
8
Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi!
9
Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit.
10
Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.
11
Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri.
12
Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale.
13
Ea face rost de lână şi de in şi lucrează cu mâini harnice.
14
Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea.
15
Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.
16
Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. –
17
Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi oţeleşte braţele.
18
Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.
19
Ea pune mâna pe furcă, şi degetele ei ţin fusul.
20
Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit.
21
Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu.
22
Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură.
23
Bărbatul ei este bine văzut la porţi, când şade cu bătrânii ţării.
24
Ea face cămăşi şi le vinde şi dă cingători negustorului.
25
Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine.
26
Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.
27
Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănâncă pâinea lenevirii.
28
Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând:
29
„Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”
30
Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.
31
Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.

Efeseni capitolul 1

1
Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus:
2
Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.
3
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.
4
În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,
5
ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,
6
spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui.
7
În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său
8
pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;
9
căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi,
10
ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ.
11
În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale,
12
ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.
13
Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit
14
şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
15
De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii,
16
nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele.
17
Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,
18
şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi
19
şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,
20
pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,
21
mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
22
El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
23
care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.