nations
Geneza 17:4
„Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri.
Geneza 17:20
Dar şi cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească şi îl voi înmulţi nespus de mult; doisprezece voievozi va naşte, şi voi face din el un neam mare.
Geneza 35:11
Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Creşte şi înmulţeşte-te; un neam şi o mulţime de neamuri se vor naşte din tine şi chiar împăraţi vor ieşi din coapsele tale.
kings
Geneza 17:16
Eu o voi binecuvânta, şi îţi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta, şi ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar împăraţi de noroade vor ieşi din ea.”
Geneza 36:31-43
31
Iată împăraţii care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel. –
32
Bela, fiul lui Beor, a împărăţit peste Edom; şi numele cetăţii lui era Dinhaba. –
33
Bela a murit; şi în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. –
34
Iobab a murit; şi în locul lui a împărăţit Huşam, din ţara temaniţilor. –
35
Huşam a murit; şi în locul lui a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit.
36
Hadad a murit; şi în locul lui a împărăţit Samla din Masreca.
37
Samla a murit; şi în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot pe Râu.
38
Saul a murit; şi în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
39
Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit; şi în locul lui a împărăţit Hadar. Numele cetăţii lui era Pau; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab.
40
Iată numele căpeteniilor ieşite din Esau, după seminţiile lor, după ţinuturile lor şi după numele lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,
41
căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
42
căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
43
căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Aceştia sunt căpeteniile lui Edom, după locuinţele lor, în ţara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiţilor.
Ezra 4:20
Au fost la Ierusalim împăraţi puternici, stăpâni peste toată ţara de dincolo de Râu, şi cărora li se plătea bir, dare şi drept de trecere pe drum.
Matei 1:6-17
6
Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie;
7
Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;
8
Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;
9
Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia;
10
Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;
11
Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării în Babilon.
12
După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel;
13
Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;
14
Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;
15
Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;
16
Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos.
17
Deci de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.