lingered
Psalmi 119:60
Mă grăbesc şi nu preget să păzesc poruncile Tale.
Ioan 6:44
Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
the Lord
Exod 34:6
Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie,
Numeri 14:18
„Domnul este încet la mânie şi bogat în bunătate, iartă fărădelegea şi răzvrătirea; dar nu ţine pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam.
Deuteronom 4:31
căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi şi nu te va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinţii tăi.
1 Cronici 16:34
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!
Psalmi 34:12
Cine este omul care doreşte viaţa şi vrea să aibă parte de zile fericite?
Psalmi 86:5
Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.
Psalmi 86:15
Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie.
Psalmi 103:8-10
8
Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.
9
El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie.
10
Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.
Psalmi 103:13
Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.
Psalmi 106:1
Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!
Psalmi 106:8
Dar El i-a scăpat, din pricina Numelui Lui, ca să-Şi arate puterea.
Psalmi 107:1
„Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!”
Psalmi 111:4
El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv.
Psalmi 118:1
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ţine îndurarea Lui!”
Psalmi 136:1
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!
Isaia 63:9
În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor, şi Îngerul care este înaintea feţei Lui i-a mântuit; El însuşi i-a răscumpărat, în dragostea şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a sprijinit şi i-a purtat în zilele din vechime.
Plangerile lui Ieremia 3:22
bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt,
Mica 7:18
Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? – El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea!
Mica 7:19
El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.
Luca 6:35
Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.
Luca 6:36
Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv.
Luca 18:13
Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept şi zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!”
Romani 9:15
Căci El a zis lui Moise: „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.”
Romani 9:16
Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă.
Romani 9:18
Astfel, El are milă de cine vrea, şi împietreşte pe cine vrea.
2 Corinteni 1:3
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,
Efeseni 2:4
Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
Efeseni 2:5
măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).
Tit 3:5
El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
brought
Iosua 6:22
Iosua a zis celor doi bărbaţi care iscodiseră ţara: „Intraţi în casa curvei şi scoateţi din ea pe femeia aceea şi pe toţi ai ei, cum i-aţi jurat.”
2 Petru 2:9
înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii: