Chelubai
1 Cronici 2:18
Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevasta sa Azuba şi cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieşer, Şobab şi Ardon.
1 Cronici 2:19
Azuba a murit; şi Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur.
1 Cronici 2:24
După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa.
his first-born
Geneza 49:3
Ruben, tu, întâiul meu născut, puterea mea şi pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie şi întâiul în putere,
Exod 4:22
Tu vei zice lui faraon: „Aşa vorbeşte Domnul: „Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.
Exod 4:23
Îţi spun: Lasă pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească; dacă nu vrei să-l laşi să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut.”
Romani 8:29
Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.
Evrei 12:23
de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi,
Ziph
Iosua 15:24
Zif, Telem, Bealot,
1 Samuel 23:19
Zifiţii s-au suit la Saul, la Ghibeea, şi au zis: „Nu-i David ascuns între noi în locuri întărite, în pădure, pe dealul Hachila, care este la miazăzi de pustiu?
1 Samuel 26:1
Zifiţii s-au dus la Saul la Ghibeea, şi au zis: „Iată că David este ascuns pe dealul Hachila, în faţa pustiului.”
the father of Hebron
1 Cronici 2:23
Gheşuriţii şi sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul şi cetăţile care ţineau de el: şaizeci de cetăţi. Toţi aceştia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.
1 Cronici 2:24
După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa.
1 Cronici 2:45
Fiul lui Şamai: Maon; şi Maon, tatăl lui Bet-Ţur.
1 Cronici 2:49
Ea a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibeea. Fata lui Caleb era Acsa.
1 Cronici 2:52
Fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot.
1 Cronici 8:29
Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca.
Ezra 2:21-35
21
fiii lui Betleem, o sută douăzeci şi trei;
22
oamenii din Netofa, cincizeci şi şase;
23
oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;
24
fiii lui Azmavet, patruzeci şi doi;
25
fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei şi Beerotului, şapte sute patruzeci şi trei;
26
fiii Ramei şi ai Ghebei, şase sute douăzeci şi unu;
27
oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;
28
oamenii din Betel şi Ai, două sute douăzeci şi trei;
29
fiii lui Nebo, cincizeci şi doi;
30
fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi şase;
31
fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
32
fiii lui Harim, trei sute douăzeci;
33
fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi cinci;
34
fiii Ierihonului, trei sute patruzeci şi cinci;
35
fiii lui Senaa, trei mii şase sute treizeci.
Neemia 7:25-38
25
fiii lui Gabaon, nouăzeci şi cinci;
26
oamenii din Betleem şi din Netofa, o sută optzeci şi opt;
27
oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;
28
oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci şi doi;
29
oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot, şapte sute patruzeci şi trei;
30
oamenii din Rama şi din Gheba, şase sute douăzeci şi unu;
31
oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;
32
oamenii din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei;
33
oamenii din celălalt Nebo, cincizeci şi doi;
34
fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
35
fiii lui Harim, trei sute douăzeci;
36
fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci şi cinci;
37
fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi unu;
38
fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci.