steps
Iov 20:22
În mijlocul belşugului va fi în nevoie; mâna tuturor ticăloşilor se va ridica asupra lui.
Iov 36:16
Şi pe tine te va scoate din strâmtorare, ca să te pună la loc larg, în slobozenie deplină, şi masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase.
Psalmi 18:36
Tu lărgeşti drumul sub paşii mei, şi nu-mi alunecă gleznele.
Proverbe 4:12
Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit; şi când vei alerga, nu te vei poticni.
his own
Iov 5:12
El nimiceşte planurile oamenilor vicleni, şi mâinile lor nu pot să le împlinească.
Iov 5:13
El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor, şi planurile oamenilor înşelători sunt răsturnate:
2 Samuel 15:31
Au venit şi au spus lui David: „Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori.” Şi David a zis: „Doamne, nimiceşte sfaturile lui Ahitofel!”
2 Samuel 17:14
Absalom şi toţi oamenii lui Israel au zis: „Sfatul lui Huşai, architul, este mai bun decât sfatul lui Ahitofel.” Dar Domnul hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel, ca să aducă nenorocirea peste Absalom.
Psalmi 33:10
Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor.
Proverbe 1:30-32
30
pentru că n-au iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele.
31
De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile lor.
32
Căci împotrivirea proştilor îi ucide, şi liniştea nebunilor îi pierde;
Osea 10:6
Da, el însuşi va fi dus în Asiria ca dar împăratului Iareb. Ruşinea va cuprinde pe Efraim, şi lui Israel îi va fi ruşine de planurile sale.
1 Corinteni 3:19
Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.”