Behold
Iov 42:6
De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.”
Geneza 18:27
Avraam a luat din nou cuvântul şi a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf şi cenuşă.
Geneza 32:10
Eu sunt prea mic pentru toate îndurările şi pentru toată credincioşia, pe care ai arătat-o faţă de robul Tău; căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu, şi iată că acum fac două tabere.
2 Samuel 24:10
David a simţit cum îi bătea inima, după ce făcuse numărătoarea poporului. Şi a zis Domnului: „Am săvârşit un mare păcat, făcând lucrul acesta! Acum, Doamne, binevoieşte şi iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun!”
1 Imparati 19:4
El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr şi dorea să moară, zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.”
Ezra 9:6
„Dumnezeule, sunt uluit şi mi-e ruşine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre, şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri.
Ezra 9:15
Doamne Dumnezeul lui Israel, Tu eşti drept; căci astăzi noi suntem o rămăşiţă de robi izbăviţi. Iată-ne înaintea Ta ca nişte vinovaţi, şi din această pricină nu putem sta înaintea Ta.”
Neemia 9:33
Tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, căci Te-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău.
Psalmi 51:4
Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta.
Psalmi 51:5
Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.
Isaia 6:5
Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!”
Isaia 53:6
Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Isaia 64:6
Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.
Daniel 9:5
Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale.
Daniel 9:7
Tu, Doamne, eşti drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple faţa de ruşine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului şi întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate ţările în care i-ai izgonit, din pricina fărădelegilor de care s-au făcut vinovaţi faţă de Tine!
Luca 5:8
Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus şi I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.”
Luca 15:18
Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi zice: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta
Luca 15:19
şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.”
Luca 18:13
Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept şi zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!”
1 Timotei 1:15
O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu.
what
Iov 9:31-35
31
Tu tot m-ai cufunda în mocirlă, de s-ar scârbi până şi hainele de mine!
32
Căci El nu este un om ca mine, ca să-I pot răspunde şi să mergem împreună la judecată.
33
Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-şi pună mâna peste noi amândoi.
34
Să-Şi tragă însă varga deasupra mea şi să nu mă mai tulbure spaima Lui.
35
Atunci voi vorbi şi nu mă voi teme de El. Altfel, nu sunt stăpân pe mine.
Iov 16:21
să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu, şi fiului omului împotriva prietenilor lui.
Iov 23:4-7
4
mi-aş apăra pricina înaintea Lui, mi-aş umple gura cu dovezi.
5
Aş şti ce poate să răspundă, aş vedea ce are să-mi spună.
6
Şi-ar întrebuinţa El toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu; ci m-ar asculta negreşit.
7
Doar un om fără prihană ar vorbi cu El, şi aş fi iertat pentru totdeauna de Judecătorul meu.
Iov 31:37
să-i dau socoteală de toţi paşii mei, să mă apropii de el ca un domn.
I will
Iov 21:5
Priviţi-mă, miraţi-vă şi puneţi mâna la gură.
Iov 29:9
Mai marii îşi opreau cuvântările şi îşi puneau mâna la gură.
Judecatori 18:19
Ei au răspuns: „Taci, pune-ţi mâna la gură şi vino cu noi; să ne fii părinte şi preot. Mai bine este să fii preot la casa unui singur om sau să fii preotul unei seminţii şi unei familii din Israel?”
Psalmi 39:9
Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi.
Proverbe 30:32
Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie şi dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură:
Mica 7:16
Neamurile vor vedea lucrul acesta şi se vor ruşina, cu toată puterea lor; vor pune mâna la gură şi îşi vor astupa urechile.
Habacuc 2:20
Domnul însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!”
Zaharia 2:13
Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El S-a şi sculat din locaşul Lui cel sfânt!”