For he
Psalmi 16:8
Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin.
Psalmi 73:23
Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;
Psalmi 110:5
Domnul, de la dreapta Ta, zdrobeşte pe împăraţi în ziua mâniei Lui.
Psalmi 121:5
Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
poor
Psalmi 109:16
pentru că nu şi-a adus aminte să facă îndurare, pentru că a prigonit pe cel nenorocit şi pe cel lipsit, până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită!
Psalmi 68:5
El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt.
Psalmi 72:4
El va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului şi va zdrobi pe asupritor.
Psalmi 72:12
Căci el va izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor.
Psalmi 72:13
Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit şi va scăpa viaţa săracilor;
Psalmi 140:12
Ştiu că Domnul face dreptate celui asuprit, dreptate, celor lipsiţi.
to save
Psalmi 10:14
Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului.
Exod 22:22-24
22
Să nu asupreşti pe văduvă, nici pe orfan.
23
Dacă-i asupreşti, şi ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi auzi strigătele;
24
mânia Mea se va aprinde şi vă voi nimici cu sabia; nevestele voastre vor rămâne văduve, şi copiii voştri vor rămâne orfani.
Proverbe 22:22
Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
Proverbe 22:23
Căci Domnul le va apăra pricina lor şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. –
Eclesiastul 5:8
Când vezi în ţară pe cel sărac, năpăstuit şi jefuit în numele dreptului şi dreptăţii, să nu te miri de lucrul acesta! Căci peste cel mare veghează altul mai mare, şi peste ei toţi, Cel Preaînalt.
Isaia 54:17
Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul.
Faptele Apostolilor 4:10-12
10
s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
11
El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”
12
În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”
Faptele Apostolilor 5:30
Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe Isus pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L pe lemn.
Faptele Apostolilor 5:31
Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.