The Lord
Psalmi 9:11
Cântaţi Domnului, care împărăţeşte în Sion, vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
Psalmi 18:6
Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui.
Exod 40:34
Atunci norul a acoperit Cortul întâlnirii, şi slava Domnului a umplut Cortul.
Exod 40:35
Moise nu putea să intre în Cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui, şi slava Domnului umplea Cortul.
1 Cronici 17:5
Căci Eu n-am locuit într-o Casă din ziua când am scos pe Israel din Egipt până în ziua de azi; ci am mers din Cort în Cort şi din Locaş în Locaş.
Habacuc 2:20
Domnul însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!”
Zaharia 2:13
Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El S-a şi sculat din locaşul Lui cel sfânt!”
2 Tesaloniceni 2:4
potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
the Lord's
Psalmi 2:4
Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei.
Psalmi 103:19
Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.
Isaia 66:1
Aşa vorbeşte Domnul: „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! Ce Casă aţi putea voi să-Mi zidiţi şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă?
Matei 5:34
Dar Eu vă spun: să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu;
Matei 23:21
cine jură pe Templu jură pe el şi pe Cel ce locuieşte în el;
Faptele Apostolilor 7:49
„Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele. Ce fel de Casă Îmi veţi zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă?
Apocalipsa 4:2
Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva.
his eyes
Psalmi 33:13
Domnul priveşte din înălţimea cerurilor şi vede pe toţi fiii oamenilor.
Psalmi 44:21
n-ar şti Dumnezeu lucrul acesta, El, care cunoaşte tainele inimii?
Psalmi 66:7
El stăpâneşte pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui! – (Oprire)
2 Cronici 16:9
Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.”
Proverbe 15:3
Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni. –
Ieremia 17:10
Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.
Ieremia 23:24
Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? – zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pământul? – zice Domnul.
Evrei 4:13
Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.