works
Psalmi 14:1-3
1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele.
2
Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere şi care să caute pe Dumnezeu.
3
Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
Geneza 6:5
Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.
Geneza 6:11
Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie.
Iov 15:16
cu cât mai puţin fiinţa urâcioasă şi stricată – omul, care bea nelegiuirea ca apa!”?
Iov 31:33
dacă mi-am ascuns fărădelegile, ca oamenii şi mi-am închis nelegiuirile în sân,
1 Corinteni 3:3
pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?
1 Petru 4:2
pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.
1 Petru 4:3
Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite.
word
Psalmi 119:9-11
9
Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău.
10
Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale.
11
Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
Proverbe 2:10-15
10
Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
11
chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi,
12
ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate;
13
de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase;
14
care se bucură să facă răul şi îşi pun plăcerea în răutate,
15
care umblă pe cărări strâmbe şi apucă pe drumuri sucite;
Matei 4:4
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
Matei 4:7
„De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
Matei 4:10
„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”
Ioan 17:17
Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
Efeseni 6:17
Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
Iacov 1:18
El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui.
Apocalipsa 12:11
Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.
destroyer
1 Petru 5:8
Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.
Apocalipsa 9:11
Peste ele aveau ca împărat pe îngerul Adâncului, care pe evreieşte se cheamă Abadon, iar pe greceşte, Apolion.