foot
Psalmi 10:2
Cel rău, în mândria lui, urmăreşte pe cei nenorociţi, şi ei cad jertfă curselor urzite de el.
Psalmi 12:3-5
3
Nimicească Domnul toate buzele linguşitoare, limba care vorbeşte cu trufie,
4
pe cei ce zic: „Suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi: cine ar putea să fie stăpân peste noi?”
5
„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum”, zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi.”
Psalmi 119:51
Nişte îngâmfaţi mi-aruncă batjocuri; totuşi eu nu mă abat de la Legea Ta.
Psalmi 119:69
Nişte îngâmfaţi urzesc neadevăruri împotriva mea; dar eu păzesc din toată inima mea poruncile Tale.
Psalmi 119:85
Nişte îngâmfaţi sapă gropi înaintea mea; nu lucrează după Legea Ta.
Psalmi 119:122
Ia sub ocrotirea Ta binele robului Tău şi nu mă lăsa apăsat de nişte îngâmfaţi!
Psalmi 123:3
Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreţ;
Psalmi 123:4
ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngâmfaţi, de dispreţul celor trufaşi.
Iov 40:11
Varsă-ţi valurile mâniei tale şi doboară cu o privire pe cei trufaşi!
Iov 40:12
Smereşte cu o privire pe cei trufaşi, zdrobeşte pe loc pe cei răi,
Isaia 51:23
Şi îl voi pune în mâna asupritorilor tăi, care îţi ziceau: „Îndoaie-te, ca să trecem peste tine!” Îţi făceai atunci spinarea ca un pământ şi ca o uliţă pentru trecători.”
Daniel 4:37
Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!”
hand
Psalmi 16:8
Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin.
Psalmi 17:8-14
8
Păzeşte-mă ca lumina ochiului, ocroteşte-mă la umbra aripilor Tale
9
de cei răi, care mă prigonesc, de vrăjmaşii mei de moarte, care mă împresoară.
10
Ei îşi închid inima, au cuvinte semeţe în gură.
11
Se ţin de paşii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc, ca să mă trântească la pământ.
12
Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcuşul lui.
13
Scoală-Te, Doamne, ieşi înaintea vrăjmaşului, doboară-l! Izbăveşte-mă de cel rău cu sabia Ta!
14
Scapă-mă de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia, care îşi au partea lor în viaţa aceasta şi cărora le umpli pântecele cu bunătăţile Tale. Copiii lor sunt sătui, şi prisosul lor îl lasă pruncilor lor.
Psalmi 21:7
Căci împăratul se încrede în Domnul; şi bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine.
Psalmi 21:8
Mâna ta, împărate, va ajunge pe toţi vrăjmaşii tăi, dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc
Psalmi 62:6
Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.
Psalmi 125:1-3
1
(O cântare a treptelor.) Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.
2
Cum este înconjurat Ierusalimul de munţi, aşa înconjoară Domnul pe poporul Său, de acum şi până în veac.
3
Căci toiagul de cârmuire al răutăţii nu va rămâne pe moştenirea celor neprihăniţi, pentru ca cei neprihăniţi să nu întindă mâinile spre nelegiuire.
Romani 8:35-39
35
Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?
36
După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”
37
Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
38
Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39
nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.