strangers
Psalmi 69:8
Am ajuns un străin pentru fraţii mei şi un necunoscut pentru fiii mamei mele.
Psalmi 86:14
Dumnezeule, nişte îngâmfaţi s-au sculat împotriva mea, o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viaţa şi nu se gândesc la Tine.
Iov 19:13-15
13
A depărtat pe fraţii mei de la mine, şi prietenii mei s-au înstrăinat de mine.
14
Rudele mele m-au părăsit, şi cei mai de aproape ai mei m-au uitat.
15
Casnicii mei şi slugile mele mă privesc ca pe un străin, în ochii lor sunt un necunoscut.
oppressors
Psalmi 22:16
Căci nişte câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile şi picioarele:
Psalmi 59:3-5
3
Căci iată-i că stau la pândă să-mi ia viaţa; nişte oameni porniţi la rău urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne!
4
Cu toată nevinovăţia mea, ei aleargă, se pregătesc: trezeşte-Te, ieşi înaintea mea şi priveşte!
5
Doamne Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-Te, ca să pedepseşti toate neamurile! N-avea milă de niciunul din aceşti vânzători nelegiuiţi. – (Oprire)
Matei 27:20-23
20
Preoţii cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare.
21
Dregătorul a luat cuvântul şi le-a zis: „Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobod?” „Pe Baraba”, au răspuns ei.
22
Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos?” „Să fie răstignit!”, i-au răspuns cu toţii.
23
Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige şi mai tare: „Să fie răstignit!”
they have
Psalmi 16:8
Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin.
Psalmi 36:1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David, robul Domnului.) Nelegiuirea celui rău zice inimii mele: „Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.”
Psalmi 53:4
„Şi-au pierdut oare mintea cei ce săvârşesc nelegiuirea, de mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea, şi nu cheamă pe Dumnezeu?”
Ioan 16:3
Şi se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.