tellest
Psalmi 105:13
mergeau de la un neam la altul şi de la o împărăţie la un alt popor;
Psalmi 105:14
dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.
Psalmi 121:8
Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac.
Numeri 33:2-56
2
Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Şi iată popasurile lor, după călătoriile lor.
3
Au pornit din Ramses în luna întâi, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi. A doua zi după Paşti, copiii lui Israel au ieşit gata de luptă în faţa tuturor egiptenilor,
4
în timp ce egiptenii îşi îngropau pe toţi întâii lor născuţi, pe care-i lovise Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar şi pe dumnezeii lor să simtă puterea Lui.
5
Copiii lui Israel au pornit din Ramses şi au tăbărât la Sucot.
6
Au pornit din Sucot şi au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiului.
7
Au pornit din Etam, s-au întors înapoi la Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon, şi au tăbărât înaintea Migdolului.
8
Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului şi au trecut prin mijlocul mării înspre pustiu; au făcut un drum de trei zile în pustiul Etamului şi au tăbărât la Mara.
9
Au pornit de la Mara şi au ajuns la Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de finici: acolo au tăbărât.
10
Au pornit de la Elim şi au tăbărât lângă Marea Roşie.
11
Au pornit de la Marea Roşie şi au tăbărât în pustiul Sin.
12
Au pornit din pustiul Sin şi au tăbărât la Dofca.
13
Au pornit din Dofca şi au tăbărât la Aluş.
14
Au pornit din Aluş şi au tăbărât la Refidim, unde poporul n-a găsit apă de băut.
15
Au pornit din Refidim şi au tăbărât în pustiul Sinai.
16
Au pornit din pustiul Sinai şi au tăbărât la Chibrot-Hataava.
17
Au pornit de la Chibrot-Hataava şi au tăbărât la Haţerot.
18
Au pornit din Haţerot şi au tăbărât la Ritma.
19
Au pornit de la Ritma şi au tăbărât la Rimon-Pereţ.
20
Au pornit din Rimon-Pereţ şi au tăbărât la Libna.
21
Au pornit din Libna şi au tăbărât la Risa.
22
Au pornit din Risa şi au tăbărât la Chehelata.
23
Au pornit din Chehelata şi au tăbărât la muntele Şafer.
24
Au pornit de la muntele Şafer şi au tăbărât la Harada.
25
Au pornit din Harada şi au tăbărât la Machelot.
26
Au pornit din Machelot şi au tăbărât la Tahat.
27
Au pornit din Tahat şi au tăbărât la Tarah.
28
Au pornit din Tarah şi au tăbărât la Mitca.
29
Au pornit din Mitca şi au tăbărât la Haşmona.
30
Au pornit din Haşmona şi au tăbărât la Moserot.
31
Au pornit din Moserot şi au tăbărât la Bene-Iaacan.
32
Au pornit din Bene-Iaacan şi au tăbărât la Hor-Ghidgad.
33
Au pornit din Hor-Ghidgad şi au tăbărât la Iotbata.
34
Au pornit din Iotbata şi au tăbărât la Abrona.
35
Au pornit din Abrona şi au tăbărât la Eţion-Gheber.
36
Au pornit din Eţion-Gheber şi au tăbărât în pustiul Ţin, adică la Cades.
37
Au pornit din Cades şi au tăbărât la muntele Hor, la marginea ţării Edomului.
38
Preotul Aaron s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului; şi a murit acolo, în al patruzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi zi a lunii.
39
Aaron era în vârstă de o sută douăzeci şi trei de ani când a murit pe muntele Hor.
40
Împăratul Aradului, canaanitul, care locuia în partea de miazăzi a ţării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.
41
Au pornit de la muntele Hor şi au tăbărât la Ţalmona.
42
Au pornit din Ţalmona şi au tăbărât la Punon.
43
Au pornit din Punon şi au tăbărât la Obot.
44
Au pornit din Obot şi au tăbărât la Iie-Abarim, la hotarul Moabului.
45
Au pornit din Iie-Abarim şi au tăbărât la Dibon-Gad.
46
Au pornit din Dibon-Gad şi au tăbărât la Almon-Diblataim.
47
Au pornit din Almon-Diblataim şi au tăbărât la munţii Abarim, înaintea muntelui Nebo.
48
Au pornit de la munţii Abarim şi au tăbărât în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.
49
Au tăbărât lângă Iordan, de la Bet-Ieşimot până la Abel-Sitim, în câmpia Moabului.
50
Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan în faţa Ierihonului. Şi a zis:
51
„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „După ce veţi trece Iordanul şi veţi intra în ţara Canaanului,
52
să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii ţării, să le dărâmaţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate şi să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe.
53
Să luaţi ţara în stăpânire şi să vă aşezaţi în ea; căci Eu v-am dat ţara aceasta, ca să fie moşia voastră.
54
Să împărţiţi ţara prin sorţi, după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare să le daţi o parte mai mare, şi celor ce sunt în număr mai mic să le daţi o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce-i va cădea la sorţi; s-o luaţi în stăpânire, după seminţiile părinţilor voştri.
55
Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa, vă vor fi ca nişte spini în ochi şi ca nişte ghimpi în coaste: vă vor fi vrăjmaşi în ţara în care veţi merge să vă aşezaţi.
56
Şi vă voi face şi vouă cum hotărâsem să le fac lor.”
1 Samuel 19:18
Aşa a fugit şi a scăpat David. El s-a dus la Samuel, la Rama, şi i-a istorisit tot ce-i făcuse Saul. Apoi s-a dus cu Samuel şi a locuit în Naiot.
1 Samuel 22:1-5
1
David a plecat de acolo şi a scăpat în peştera Adulam. Fraţii lui şi toată casa tatălui său au aflat şi s-au coborât la el.
2
Toţi cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulţumiţi, s-au strâns la el, şi el a ajuns căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape patru sute de oameni.
3
De acolo David s-a dus la Miţpe, în ţara Moabului. El a zis împăratului Moabului: „Dă voie, te rog, tatălui meu şi mamei mele să vină la voi, până voi şti ce va face Dumnezeu cu mine.”
4
Şi i-a adus înaintea împăratului Moabului şi au locuit cu el în tot timpul cât a stat David în cetăţuie.
5
Prorocul Gad a zis lui David: „Nu sta în cetăţuie, ci du-te şi intră în ţara lui Iuda.” Şi David a plecat şi a ajuns la pădurea Heret.
1 Samuel 27:1
David şi-a zis în sine: „Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul; nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în ţara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ţinutul lui Israel; aşa voi scăpa de mâna lui.”
Isaia 63:9
În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor, şi Îngerul care este înaintea feţei Lui i-a mântuit; El însuşi i-a răscumpărat, în dragostea şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a sprijinit şi i-a purtat în zilele din vechime.
2 Corinteni 11:26
Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoşi;
Evrei 11:8
Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce.
Evrei 11:13
În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.
Evrei 11:38
ei, de care lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului.
put
Psalmi 39:12
Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, şi pleacă-Ţi urechea la strigătele mele! Nu tăcea în faţa lacrimilor mele! Căci sunt un străin înaintea Ta, un pribeag, ca toţi părinţii mei.
Psalmi 126:5
Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie.
Psalmi 126:6
Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie când îşi strânge snopii.
2 Imparati 20:5
„Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David: „Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului.
Iov 16:20
Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi,
Apocalipsa 7:17
Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”
are they
Psalmi 139:16
Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
Maleahi 3:16
Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui.
Matei 10:30
Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.
Apocalipsa 20:12
Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.