And he coupled the five curtains one unto another: and the other five curtains he coupled one unto another.
Exod 26:3
Cinci din aceste covoare să fie prinse împreună, iar celelalte cinci covoare să fie de asemenea prinse împreună.
Psalmi 122:3
Ierusalime, tu eşti zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată!
Psalmi 133:1
(O cântare a treptelor. Un psalm al lui David.) Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!
Tefania 3:9
Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toţi să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într-un gând.
Faptele Apostolilor 2:1
În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.
1 Corinteni 1:10
Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire.
1 Corinteni 12:20
Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup.
1 Corinteni 12:27
Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.
Efeseni 1:23
care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.
Efeseni 2:21
În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
Efeseni 2:22
Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.
Efeseni 4:2-6
2
cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste
3
şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
4
Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.
5
Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
6
Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.
Filipeni 2:2
faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.
Filipeni 3:15
Gândul acesta, dar, să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi; şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă.