I the Preacher was king over Israel in Jerusalem.
Eclesiastul 1:1
Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului.
1 Imparati 4:1-19
1
Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul.
2
Iată căpeteniile pe care le avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Ţadoc,
3
Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa, erau logofeţi; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor;
4
Benaia, fiul lui Iehoiada, era peste oştire; Ţadoc şi Abiatar erau preoţi.
5
Azaria, fiul lui Natan, era mai mare peste îngrijitori. Zabud, fiul lui Natan era slujbaş de stat, cirac al împăratului;
6
Ahişar era mai mare peste casa împăratului; şi Adoniram, fiul lui Abda, era mai mare peste dări.
7
Solomon avea doisprezece îngrijitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de hrana împăratului şi a casei lui, fiecare timp de o lună din an.
8
Iată-le numele: Fiul lui Hur, pe muntele lui Efraim.
9
Fiul lui Decher, la Macaţ, la Saalbim, la Bet-Şemeş, la Elon şi la Bet-Hanan.
10
Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco şi toată ţara Hefer.
11
Fiul lui Abinadab avea tot ţinutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui.
12
Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac şi Meghido şi tot Bet-Şeanul de lângă Ţartan sub Izreel, de la Bet-Şean până la Abel-Mehola, până dincolo de Iocmeam.
13
Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea târgurile lui Iair, fiul lui Manase, în Galaad; mai avea şi ţinutul Argob în Basan, şaizeci de cetăţi mari cu ziduri şi zăvoare de aramă.
14
Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim.
15
Ahimaaţ, în Neftali. El luase de nevastă pe Basmat, fata lui Solomon.
16
Baana, fiul lui Huşai, în Aşer şi la Bealot.
17
Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar.
18
Şimei, fiul lui Ela, în Beniamin.
19
Gheber, fiul lui Uri, în ţara Galaadului; el avea ţinutul lui Sihon, împăratul amoriţilor şi al lui Og, împăratul Basanului. Era un singur îngrijitor în ţara aceasta.