One generation
Eclesiastul 6:12
Căci cine ştie ce este bine pentru om în viaţă, în toate zilele vieţii lui de vieţuire deşartă, pe care le petrece ca o umbră? Şi cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?
Geneza 5:3-31
3
La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set.
4
După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
5
Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.
6
La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.
7
După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi a născut fii şi fiice.
8
Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.
9
La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
10
După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi a născut fii şi fiice.
11
Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.
12
La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
13
După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
14
Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.
15
La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
16
După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
17
Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.
18
La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
19
După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
20
Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.
21
La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
22
După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
23
Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.
24
Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.
25
La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
26
După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.
27
Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.
28
La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
29
El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.”
30
După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.
31
Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.
Geneza 11:20-32
20
La vârsta de treizeci şi doi de ani, Reu a născut pe Serug.
21
După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice.
22
La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor.
23
După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
24
La vârsta de douăzeci şi nouă de ani, Nahor a născut pe Terah.
25
După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani; şi a născut fii şi fiice.
26
La vârsta de şaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran.
27
Iată spiţa neamului lui Terah: Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran. – Haran a născut pe Lot.
28
Şi Haran a murit în faţa tatălui său, Terah, în ţara în care se născuse, în Ur, în Haldeea. –
29
Avram şi Nahor şi-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai, şi numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi Iscăi.
30
Sarai era stearpă: n-avea copii deloc.
31
Terah a luat pe fiul său, Avram, şi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai, nora sa, nevasta fiului său, Avram. Au ieşit împreună din Ur, din Haldeea, ca să meargă în ţara Canaan. Au venit până la Haran şi s-au aşezat acolo.
32
Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani; şi Terah a murit în Haran.
Geneza 36:9-19
9
Iată spiţa neamului lui Esau, tatăl edomiţilor, pe muntele Seir.
10
Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. –
11
Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gaetam şi Chenaz.
12
Şi Timna era ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a născut lui Elifaz pe Amalec. Aceştia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau.
13
Iată fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza. Aceştia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. –
14
Iată fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Ţibeon, nevasta lui Esau: ea a născut lui Esau pe Ieuş, Iaelam şi Core.
15
Iată căpeteniile seminţiilor ieşite din fiii lui Esau. – Iată fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz,
16
căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalec. Aceştia sunt căpeteniile ieşite din Elifaz, în ţara Edom. Aceştia sunt fiii Adei. –
17
Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Şama, căpetenia Miza. Aceştia sunt căpeteniile ieşite din Reuel, în ţara Edom. Aceştia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau.
18
Iată fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: căpetenia Ieuş, căpetenia Iaelam, căpetenia Core. Aceştia sunt căpeteniile ieşite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau.
19
Aceştia sunt fiii lui Esau şi aceştia sunt căpeteniile seminţiilor lor. Esau înseamnă Edom.
Geneza 47:9
Iacov a răspuns lui faraon: „Zilele anilor călătoriei mele sunt o sută treizeci de ani. Zilele anilor vieţii mele au fost puţine la număr şi rele şi n-au atins zilele anilor vieţii părinţilor mei, în timpul călătoriei lor.”
Exod 1:6
Iosif a murit, şi toţi fraţii lui, şi toată vârsta aceea de oameni.
Exod 1:7
Fiii lui Israel s-au înmulţit, s-au mărit, au crescut şi au ajuns foarte puternici. Şi s-a umplut ţara de ei.
Exod 6:16-27
16
Iată numele fiilor lui Levi, după spiţa neamului lor: Gherşon, Chehat şi Merari. Anii vieţii lui Levi au fost o sută treizeci şi şapte de ani.
17
Fiii lui Gherşon: Libni şi Şimei, şi familiile lor.
18
Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel. Anii vieţii lui Chehat au fost o sută treizeci şi trei de ani.
19
Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. Acestea sunt familiile lui Levi, după spiţa neamului lor.
20
Amram a luat de nevastă pe mătuşa sa Iochebed; şi ea i-a născut pe Aaron şi pe Moise. Anii vieţii lui Amram au fost o sută treizeci şi şapte de ani.
21
Fiii lui Iţehar: Core, Nefeg şi Zicri.
22
Fiii lui Uziel: Mişael, Elţafan şi Sitri.
23
Aaron a luat de nevastă pe Elişeba, fata lui Aminadab, sora lui Nahşon; şi ea i-a născut pe Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
24
Fiii lui Core: Asir, Elcana şi Abiasaf. Acestea sunt familiile coriţilor.
25
Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel; şi ea i-a născut pe Fineas. Aceştia sunt căpeteniile familiilor leviţilor cu familiile lor.
26
Aceştia sunt Aaron acela şi Moise acela, cărora le-a zis Domnul: „Scoateţi din ţara Egiptului pe copiii lui Israel, după oştirile lor.”
27
Ei sunt aceia care au vorbit lui faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din Egipt pe copiii lui Israel. Aceştia sunt Moise acela şi Aaron acela.
Psalmi 89:47
Adu-Ţi aminte ce scurtă este viaţa mea şi pentru ce nimic ai făcut pe toţi fiii omului.
Psalmi 89:48
Este vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea, care să poată să-şi scape sufletul din Locuinţa morţilor? – (Oprire)
Psalmi 90:9
Toate zilele noastre pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet.
Psalmi 90:10
Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece iute, şi noi zburăm.
Zaharia 1:5
Unde sunt acum părinţii voştri? Şi puteau prorocii să trăiască veşnic?
but
Psalmi 102:24-28
24
Eu zic: „Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, Tu, ai cărui ani ţin veşnic!”
25
Tu ai întemeiat în vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
26
Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe un veşmânt, şi se vor schimba.
27
Dar Tu rămâi Acelaşi, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.
28
Fiii robilor Tăi îşi vor locui ţara, şi sămânţa lor va rămâne înaintea Ta.
Psalmi 104:5
Tu ai aşezat pământul pe temeliile lui, şi niciodată nu se va clătina.
Psalmi 119:90
Credincioşia Ta ţine din neam în neam; Tu ai întemeiat pământul, şi el rămâne tare.
Psalmi 119:91
După legile Tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile Îţi sunt supuse.
Matei 24:35
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
2 Petru 3:10-13
10
Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.
11
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,
12
aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?
13
Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.