Also when I cry and shout, he shutteth out my prayer.
Plangerile lui Ieremia 3:44
Te-ai învăluit într-un nor, ca să nu străbată la Tine rugăciunea noastră.
Iov 19:7
Iată, ţip de silnicie, şi nimeni nu răspunde; cer dreptate, şi dreptate nu este!
Iov 30:20
Strig către Tine, şi nu-mi răspunzi; stau în picioare, şi nu mă vezi.
Psalmi 22:2
Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi răspunzi: strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă.
Psalmi 80:4
Doamne Dumnezeul oştirilor, până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?
Habacuc 1:2
Până când voi striga către Tine, Doamne, fără s-asculţi? Până când mă voi tângui Ţie, fără să dai ajutor?
Matei 27:46
Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lama sabactani?”, adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”