elders
Plangerile lui Ieremia 1:4
Drumurile Sionului sunt triste căci nimeni nu se mai duce la sărbători, toate porţile lui sunt pustii, preoţii lui oftează; fecioarele lui sunt mâhnite, şi el însuşi este plin de amărăciune.
Plangerile lui Ieremia 1:19
Mi-am chemat prietenii, dar m-au înşelat, preoţii şi bătrânii mei au murit în cetate căutând hrană ca să-şi ţină viaţa. –
Plangerile lui Ieremia 2:10
Bătrânii fiicei Sionului şed pe pământ şi tac; şi-au presărat ţărână pe cap, s-au încins cu saci; fecioarele Ierusalimului îşi pleacă la pământ capul.
Deuteronom 16:18
Să pui judecători şi dregători în toate cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău, după seminţiile tale; şi ei să judece poporul cu dreptate.
Iov 29:7-17
7
Dacă ieşeam să mă duc la poarta cetăţii şi dacă îmi pregăteam un scaun în piaţă,
8
tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau şi stăteau în picioare.
9
Mai marii îşi opreau cuvântările şi îşi puneau mâna la gură.
10
Glasul căpeteniilor tăcea şi li se lipea limba de cerul gurii.
11
Urechea care mă auzea, mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda.
12
Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor şi pe orfanul lipsit de sprijin.
13
Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei.
14
Mă îmbrăcam cu dreptatea şi-i slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta şi turban.
15
Orbului îi eram ochi, şi şchiopului picior.
16
Celor nenorociţi le eram tată şi cercetam pricina celui necunoscut.
17
Rupeam falca celui nedrept şi-i smulgeam prada din dinţi.
Iov 30:1
Şi acum!… Am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinţi nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmei mele.
Isaia 3:2
pe viteaz şi pe omul de război, pe judecător şi pe proroc, pe ghicitor şi pe bătrân,
Isaia 3:3
pe căpetenia peste cincizeci şi pe dregător, pe sfetnic, pe meşteşugarul ales şi pe vrăjitorul iscusit.
the young
Iov 30:31
Harpa mea s-a prefăcut în instrument de jale, şi cavalul meu scoate sunete plângătoare.
Isaia 24:7-11
7
Mustul stă trist, via este veştejită; toţi cei ce erau cu inima veselă suspină.
8
A încetat desfătarea timpanelor, s-a sfârşit veselia gălăgioasă, s-a dus bucuria harpei.
9
Nu se mai cântă când se bea vin, şi băuturile tari li se par amare celor ce le beau.
10
Cetatea pustie este dărâmată; toate casele sunt închise, nu mai intră nimeni în ele.
11
Pe uliţe se strigă după vin; s-a dus orice desfătare, nu mai este nicio veselie în ţară.
Ieremia 7:34
Voi face astfel să înceteze în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei, căci ţara va ajunge un pustiu!
Ieremia 16:9
Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi face să înceteze în locul acesta, sub ochii voştri şi în zilele voastre, strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei. –
Ieremia 25:10
Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei, uruitul morii şi lumina lămpii.
Ezechiel 26:13
Voi face să înceteze astfel glasul cântecelor tale şi nu se va mai auzi sunetul harpelor tale.
Apocalipsa 18:22
Şi nu se va mai auzi în tine nici sunet de lăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântători din trâmbiţe; nu se va mai găsi la tine niciun meşter în vreun meşteşug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii.