all
Iov 34:14
Dacă nu S-ar gândi decât la El, dacă Şi-ar lua înapoi duhul şi suflarea,
Iov 34:15
tot ce este carne ar pieri deodată, şi omul s-ar întoarce în ţărână.
Iov 34:19-24
19
Care nu caută la faţa celor mari şi nu face deosebire între bogat şi sărac, pentru că toţi sunt lucrarea mâinilor Lui?
20
Într-o clipă, ei îşi pierd viaţa. La miezul nopţii, un popor se clatină şi piere. Cel puternic piere, fără amestecul mâinii vreunui om.
21
Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, priveşte paşii fiecăruia.
22
Nu este nici întuneric, nici umbră a morţii, unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.
23
Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme, ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.
24
El zdrobeşte pe cei mari fără cercetare şi pune pe alţii în locul lor.
Isaia 40:15-17
15
Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă; El ridică ostroavele ca un bob de nisip.
16
Libanul n-ajunge pentru foc, şi dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot.
17
Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea Lui, nu sunt decât nimicnicie şi deşertăciune.
Isaia 40:22-24
22
El şade deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o maramă subţire şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el.
23
El preface într-o nimica pe voievozi şi face o nimica din judecătorii pământului.
24
De abia sunt sădiţi, de abia sunt semănaţi, de abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ; şi El suflă peste ei de se usucă, şi un vârtej îi ia ca pe nişte paie.
and he
1 Samuel 3:18
Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Şi Eli a zis: „Domnul este acesta, să facă ce va crede!”
Iov 23:13
Dar hotărârea Lui este luată, cine I se va împotrivi? Ce-I doreşte sufletul, aceea face.
Psalmi 33:9-11
9
Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.
10
Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor.
11
Dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam.
Psalmi 115:3
Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.
Psalmi 135:6
Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.
Isaia 14:24-27
24
Domnul oştirilor a jurat şi a zis: „Da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini.
25
Voi zdrobi pe asirian în ţara Mea, îl voi călca în picioare pe munţii Mei; astfel jugul lui se va lua de pe ei, şi povara lui va fi luată de pe umerii lor.
26
Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ, iată mâna întinsă peste toate neamurile.
27
Domnul oştirilor a luat această hotărâre: cine I se va împotrivi? Mâna Lui este întinsă: cine o va abate?”
Isaia 46:10
Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.
Isaia 46:11
Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă; dintr-o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile Mele: da, Eu am spus şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui.
Matei 11:25
În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.
Matei 11:26
Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!”
Faptele Apostolilor 4:28
ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.
Efeseni 1:11
În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale,
Filipeni 2:10
pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ,
Filipeni 2:11
şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
the inhabitants
Psalmi 33:8
Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!
Psalmi 33:14
Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pământului.
Psalmi 49:1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core.) Ascultaţi lucrul acesta, toate popoarele, luaţi aminte, toţi locuitorii lumii:
Isaia 26:9
Sufletul meu Te doreşte noaptea, şi duhul meu Te caută înăuntrul meu. Căci, când se împlinesc judecăţile Tale pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea.
none
Iov 9:4
A Lui este înţelepciunea şi atotputernicia: cine I s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit?
Iov 9:13
Dumnezeu nu-Şi întoarce mânia; sub El se pleacă toţi sprijinitorii mândriei.
Iov 34:29
Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure? Dacă Îşi ascunde El Faţa, cine poate să-L vadă? La fel Se poartă fie cu un popor, fie cu un om,
Iov 40:9-12
9
Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu şi un glas de tunet ca al Lui?
10
Împodobeşte-te cu măreţie şi mărime, îmbracă-te cu strălucire şi cu slavă!
11
Varsă-ţi valurile mâniei tale şi doboară cu o privire pe cei trufaşi!
12
Smereşte cu o privire pe cei trufaşi, zdrobeşte pe loc pe cei răi,
Iov 42:2
„Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” –
Proverbe 21:30
Nici înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. –
Isaia 43:13
Eu sunt de la început, şi nimeni nu izbăveşte din mâna Mea; când lucrez Eu, cine se poate împotrivi?
Faptele Apostolilor 5:39
dar dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu.”
Faptele Apostolilor 9:5
„Cine eşti Tu, Doamne?”, a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.”
Faptele Apostolilor 11:17
Deci dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi dar ca şi nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?”
1 Corinteni 10:22
Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El?
What
Iov 9:12
Dacă apucă El, cine-L va opri? Cine-I va zice: „Ce faci?”
Iov 33:12
Îţi voi răspunde că aici n-ai dreptate, căci Dumnezeu este mai mare decât omul.
Iov 33:13
Vrei dar să te cerţi cu El, pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui?
Iov 40:2
„Eşti încredinţat acum tu, care vorbeşti împotriva Celui Atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?”
Isaia 45:9-11
9
Vai de cine se ceartă cu Făcătorul său! – Un ciob dintre cioburile pământului! – Oare lutul zice el celui ce-l făţuieşte: „Ce faci?”, şi lucrarea ta zice ea despre tine: „El n-are mâini”?
10
Vai de cine zice tatălui său: „Pentru ce m-ai născut?”, şi mamei sale: „Pentru ce m-ai făcut?”
11
Aşa vorbeşte Domnul, Sfântul lui Israel şi Făcătorul său: „Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii Mei şi pentru lucrarea mâinilor Mele?
Romani 9:19
Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii Lui?”
Romani 9:20
Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa”?
Romani 11:33-36
33
O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!
34
Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?
35
Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?”
36
Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.
1 Corinteni 2:16
Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos.