All
Matei 26:56
Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci.” Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.
Matei 11:6
Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire.”
Matei 24:9
Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.
Matei 24:10
Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii.
Marcu 14:27
Isus le-a zis: „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire; pentru că este scris: „Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.”
Marcu 14:28
Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.”
Luca 22:31
Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.
Luca 22:32
Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.”
Ioan 16:32
„Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine.
I will
Isaia 53:10
Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
Zaharia 13:7
Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu şi asupra omului care Îmi este tovarăş! – zice Domnul oştirilor. Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile! Şi Îmi voi întoarce mâna spre cei mici.
and the
Iov 6:15-22
15
Fraţii mei s-au arătat înşelători ca un pârâu, ca albia pâraielor care trec.
16
Un sloi le tulbură cursul, zăpada se îngrămădeşte pe ele;
17
vine arşiţa vremii şi seacă, vine căldura soarelui şi li se usucă albia.
18
Cete de călători se abat din drumul lor, se cufundă în pustiu şi pier.
19
Cetele celor din Tema se uită ţintă la ele, călătorii din Seba sunt plini de nădejde când le văd.
20
Dar rămân înşelaţi în nădejdea lor, rămân uimiţi când ajung la ele.
21
Aşa sunteţi şi voi acum pentru mine. Voi îmi vedeţi necazul şi vă îngroziţi!
22
V-am zis eu oare: „Daţi-mi ceva, cheltuiţi din averile voastre pentru mine,
Iov 19:13-16
13
A depărtat pe fraţii mei de la mine, şi prietenii mei s-au înstrăinat de mine.
14
Rudele mele m-au părăsit, şi cei mai de aproape ai mei m-au uitat.
15
Casnicii mei şi slugile mele mă privesc ca pe un străin, în ochii lor sunt un necunoscut.
16
Chem pe robul meu, şi nu răspunde; îl rog cu gura mea, şi degeaba.
Psalmi 38:11
Prietenii şi cunoscuţii mei se depărtează de rana mea, şi rudele mele stau deoparte.
Psalmi 69:20
Ocara îmi rupe inima, şi sunt bolnav; aştept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba; aştept mângâietori, şi nu găsesc niciunul.
Psalmi 88:18
Ai depărtat de la mine pe prieteni şi tovarăşi; şi cei de aproape ai mei s-au făcut nevăzuţi.
Plangerile lui Ieremia 1:19
Mi-am chemat prietenii, dar m-au înşelat, preoţii şi bătrânii mei au murit în cetate căutând hrană ca să-şi ţină viaţa. –
Ezechiel 34:5
Astfel ele s-au risipit pentru că n-aveau păstor; au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului şi s-au risipit.
Ezechiel 34:6
Turma Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le caută!