Watch
Matei 24:42
Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.
Matei 25:13
Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.
Marcu 13:33-37
33
Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea.
34
Se va întâmpla ca şi cu un om plecat în altă ţară, care îşi lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui şi porunceşte portarului să vegheze.
35
Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa.
36
Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.
37
Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!”
Marcu 14:38
Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”
Luca 21:36
Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”
Luca 22:40
Când a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.”
Luca 22:46
şi le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.”
1 Corinteni 16:13
Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!
Efeseni 6:18
Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii
1 Petru 4:7
Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii.
1 Petru 5:8
Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.
Apocalipsa 16:15
„Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!” –
enter
Matei 6:13
şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!”
Proverbe 4:14
Nu intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!
Proverbe 4:15
Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o şi treci înainte!
Luca 8:13
Cei închipuiţi în sămânţa căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad.
Luca 11:4
şi ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă şi noi iertăm oricui ne este dator; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău.”
1 Corinteni 10:13
Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.
2 Petru 2:9
înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii:
Apocalipsa 3:10
Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului.
the spirit
Psalmi 119:4
Tu ai dat poruncile Tale, ca să fie păzite cu sfinţenie.
Psalmi 119:5
O, de ar ţinti căile mele la păzirea orânduirilor Tale!
Psalmi 119:24
Învăţăturile Tale sunt desfătarea mea şi sfătuitorii mei.
Psalmi 119:25
Sufletul meu este lipit de ţărână: înviorează-mă, după făgăduinţa Ta!
Psalmi 119:32
Alerg pe calea poruncilor Tale, căci îmi scoţi inima la larg.
Psalmi 119:35-37
35
Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place de ea.
36
Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale, şi nu spre câştig!
37
Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte, înviorează-mă în calea Ta!
Psalmi 119:115-37
Psalmi 119:117-37
Psalmi 119:1-37
1
Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului!
2
Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor,
3
care nu săvârşesc nicio nelegiuire, şi umblă în căile Lui!
4
Tu ai dat poruncile Tale, ca să fie păzite cu sfinţenie.
5
O, de ar ţinti căile mele la păzirea orânduirilor Tale!
6
Atunci nu voi roşi de ruşine la vederea tuturor poruncilor Tale!
7
Te voi lăuda cu inimă neprihănită, când voi învăţa legile dreptăţii Tale.
8
Vreau să păzesc orânduirile Tale: nu mă părăsi de tot!
9
Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău.
10
Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale.
11
Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
12
Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Învaţă-mă orânduirile Tale!
13
Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii Tale.
14
Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parc-aş avea toate comorile.
15
Mă gândesc adânc la poruncile Tale, şi cărările Tale le am sub ochi.
16
Mă desfăt în orânduirile Tale şi nu uit cuvântul Tău.
17
Fă bine robului Tău, ca să trăiesc şi să păzesc cuvântul Tău!
18
Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!
19
Sunt un străin pe pământ: nu-mi ascunde poruncile Tale!
20
Totdeauna mi se topeşte sufletul de dor după legile Tale.
21
Tu mustri pe cei îngâmfaţi, pe blestemaţii aceştia care se rătăcesc de la poruncile Tale.
22
Ridică de peste mine ocara şi dispreţul! Căci păzesc învăţăturile Tale.
23
Să tot stea voievozii şi să vorbească împotriva mea: robul Tău cugetă adânc la orânduirile Tale.
24
Învăţăturile Tale sunt desfătarea mea şi sfătuitorii mei.
25
Sufletul meu este lipit de ţărână: înviorează-mă, după făgăduinţa Ta!
26
Eu îmi istorisesc căile, şi Tu mă asculţi: învaţă-mă orânduirile Tale!
27
Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale, şi voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.
28
Îmi plânge sufletul de durere: ridică-mă după cuvântul Tău!
29
Depărtează-mă de calea necredincioşiei, către Tine, şi dă-mi îndurarea Ta, ca să urmez Legea Ta!
30
Aleg calea adevărului, pun legile Tale sub ochii mei.
31
Mă ţin de învăţăturile Tale, Doamne, nu mă lăsa de ruşine!
32
Alerg pe calea poruncilor Tale, căci îmi scoţi inima la larg.
33
Învaţă-mă, Doamne, calea orânduirilor Tale, ca s-o ţin până la sfârşit!
34
Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta şi s-o ţin din toată inima mea!
35
Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place de ea.
36
Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale, şi nu spre câştig!
37
Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte, înviorează-mă în calea Ta!
Isaia 26:8
De aceea Te aşteptăm, Doamne, şi pe calea judecăţilor Tale; sufletul nostru suspină după Numele Tău şi după pomenirea Ta.
Isaia 26:9
Sufletul meu Te doreşte noaptea, şi duhul meu Te caută înăuntrul meu. Căci, când se împlinesc judecăţile Tale pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea.
Romani 7:18-25
18
Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.
19
Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!
20
Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.
21
Găsesc, dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.
22
Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu;
23
dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele.
24
O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…?
25
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească slujesc legii păcatului.
Romani 8:3
Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,
1 Corinteni 9:27
Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.
Galateni 5:16
Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
Galateni 5:17
Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.
Galateni 5:24
Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.
Filipeni 3:12-14
12
Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus.
13
Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,
14
alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.