whosoever
Luca 1:51
El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor.
Luca 18:14
Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi oricine se smereşte va fi înălţat.”
1 Samuel 15:17
Samuel a zis: „Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminţiilor lui Israel şi nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel?
Iov 22:29
Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta: Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecaţi.
Iov 40:10-12
10
Împodobeşte-te cu măreţie şi mărime, îmbracă-te cu strălucire şi cu slavă!
11
Varsă-ţi valurile mâniei tale şi doboară cu o privire pe cei trufaşi!
12
Smereşte cu o privire pe cei trufaşi, zdrobeşte pe loc pe cei răi,
Psalmi 18:27
Tu mântuieşti pe poporul care se smereşte şi smereşti privirile trufaşe.
Psalmi 138:6
Domnul este înălţat: totuşi vede pe cei smeriţi şi cunoaşte de departe pe cei îngâmfaţi.
Proverbe 15:33
Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei. –
Proverbe 18:12
Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea slavei. –
Proverbe 29:23
Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. –
Isaia 2:11
Omul va trebui să-şi plece în jos privirea semeaţă, şi îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea.
Isaia 2:17
Mândria omului va fi smerită, şi trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea.
Isaia 57:15
Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite.
Matei 23:12
Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat.
Iacov 4:6
Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”
1 Petru 5:5
Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.”