have
1 Tesaloniceni 4:1
Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm şi vă îndemnăm, în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta.
1 Tesaloniceni 5:11
De aceea mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.
Faptele Apostolilor 20:2
A străbătut ţinutul acesta şi a dat ucenicilor o mulţime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia,
2 Tesaloniceni 3:12
Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănânce pâinea lucrând în linişte.
1 Timotei 6:2
Iar cei ce au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască, sub cuvânt că sunt „fraţi”, ci să le slujească şi mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioşi şi preaiubiţi. Învaţă pe oameni aceste lucruri şi spune-le apăsat.
2 Timotei 4:2
propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.
Tit 2:6
Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi
Tit 2:9
Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba,
Tit 2:15
Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te dispreţuiască.
Evrei 13:22
Vă rog, fraţilor, să primiţi bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt.
charged
Numeri 27:19
Să-l aşezi înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări şi să-i dai porunci sub ochii lor.
Deuteronom 3:28
Dă porunci lui Iosua, întăreşte-l şi îmbărbătează-l; căci el va merge înaintea poporului acestuia şi-l va pune în stăpânirea ţării pe care o vei vedea.”
Deuteronom 31:14
Domnul a zis lui Moise: „Iată că se apropie clipa când vei muri. Cheamă pe Iosua şi înfăţişaţi-vă în Cortul întâlnirii. Eu îi voi da poruncile Mele.” Moise şi Iosua s-au dus şi s-au înfăţişat în Cortul întâlnirii.
Efeseni 4:17
Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor lor,
1 Timotei 5:7
Porunceşte şi aceste lucruri, ca să fie fără vină.
1 Timotei 5:21
Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus şi înaintea îngerilor aleşi, să păzeşti aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, şi să nu faci nimic cu părtinire.
1 Timotei 6:13
Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont,
1 Timotei 6:17
Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.
2 Timotei 4:1
Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:
as
Geneza 50:16
Şi au trimis să spună lui Iosif: „Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte:
Geneza 50:17
„Aşa să vorbiţi lui Iosif: „Oh! iartă nelegiuirea fraţilor tăi şi păcatul lor, căci ţi-au făcut rău!” Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău!” Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea.
1 Cronici 22:11-13
11
Acum, fiule, Domnul să fie cu tine, ca să propăşeşti şi să zideşti Casa Domnului Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine!
12
Numai să-ţi dea Domnul înţelepciune şi pricepere şi să te facă să domneşti peste Israel în păzirea Legii Domnului Dumnezeului tău!
13
Atunci vei propăşi, dacă vei căuta să împlineşti legile şi poruncile pe care le-a dat lui Moise, Domnul pentru Israel. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, nu te teme şi nu te înspăimânta.
1 Cronici 28:9
Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie.
1 Cronici 28:20
David a zis fiului său Solomon: „Întăreşte-te, îmbărbătează-te şi lucrează; nu te teme şi nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.
Psalmi 34:11
Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului.
Proverbe 1:10
Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!
Proverbe 1:15
Fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor!
Proverbe 2:1
Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,
Proverbe 3:1
Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
Proverbe 4:1-12
1
Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte, ca să pricepeţi;
2
căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea.
3
Căci când eram încă fiu la tatăl meu şi fiu gingaş şi singur la mama mea,
4
el mă învăţa atunci şi-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele şi vei trăi!
5
Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele.
6
N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti!
7
Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.
8
Înalţă-o, şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa.
9
Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.”
10
Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi.
11
Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.
12
Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit; şi când vei alerga, nu te vei poticni.
Proverbe 5:1
Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea şi pleacă urechea la învăţătura mea,
Proverbe 5:2
ca să fii cu chibzuinţă, şi buzele tale să aibă cunoştinţă.
Proverbe 6:1
Fiule, dacă te-ai pus chezaş pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul,
Proverbe 7:1
Fiule, păstrează cuvintele mele şi ţine la tine sfaturile mele.
Proverbe 7:24
Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele.
Proverbe 31:1-9
1
Cuvintele împăratului Lemuel. Învăţătura pe care i-o dădea mama sa.
2
Ce să-ţi spun, fiule? Ce să-ţi spun fiul trupului meu? Ce să-ţi spun, fiule, rodul juruinţelor mele?
3
Nu-ţi da femeilor vlaga, şi dezmierdările tale celor ce pierd pe împăraţi.
4
Nu se cade împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari;
5
ca nu cumva, bând, să uite Legea şi să calce drepturile tuturor celor nenorociţi.
6
Daţi băuturi tari celui ce piere, şi vin, celui cu sufletul amărât;
7
ca să bea să-şi uite sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de necazurile lui. –
8
Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi!
9
Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit.
1 Corinteni 4:14
Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac ruşine; ci ca să vă sfătuiesc ca pe nişte copii preaiubiţi ai mei.
1 Corinteni 4:15
Căci, chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în Hristos, totuşi n-aveţi mai mulţi părinţi; pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie.