in
Isaia 57:15
Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite.
Isaia 66:2
Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut şi toate şi-au căpătat astfel fiinţa – zice Domnul. – Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu.
Matei 5:3
„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
Filipeni 3:8
Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos
1 Timotei 6:17
Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.
because
Iacov 4:14
şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere.
Iov 14:2
Se naşte şi e tăiat ca o floare; fuge şi piere ca o umbră.
Psalmi 37:2
căci sunt cosiţi iute ca iarba şi se veştejesc ca verdeaţa.
Psalmi 37:35
Am văzut pe cel rău în toată puterea lui; se întindea ca un copac verde.
Psalmi 37:36
Dar, când am trecut a doua oară, nu mai era acolo; l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.
Psalmi 90:5
Îi mături ca un vis: dimineaţa sunt ca iarba care încolţeşte iarăşi:
Psalmi 90:6
înfloreşte dimineaţa şi creşte, iar seara este tăiată şi se usucă.
Psalmi 102:11
Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă, şi mă usuc ca iarba.
Psalmi 103:15
Omul! Zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.
Isaia 40:6
Un glas zice: „Strigă!” – Şi eu am răspuns: „Ce să strig?” – „Orice făptură este ca iarba, şi toată strălucirea ei, ca floarea de pe câmp.
Matei 6:30
Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
1 Corinteni 7:31
cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece.
1 Petru 1:24
Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă, şi floarea cade jos,
1 Ioan 2:17
Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.