Sun
Iosua 10:13
Şi soarele s-a oprit, şi luna şi-a întrerupt mersul, până ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă.
Deuteronom 4:19
Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer, şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.
Deuteronom 17:3
care să meargă după alţi dumnezei ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, după soare, lună sau toată oştirea cerurilor, aşa cum eu n-am poruncit.
Iov 9:7
Porunceşte soarelui, şi soarele nu mai răsare; şi ţine stelele sub pecetea Lui.
Iov 31:26
dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreaţă,
Iov 31:27
şi dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mi mâna la gură:
Psalmi 19:4
dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a întins un cort soarelui.
Psalmi 74:16
A Ta este ziua, a Ta este şi noaptea; Tu ai aşezat lumina şi soarele.
Psalmi 148:3
Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminoase!
Isaia 28:21
Căci Domnul Se va scula, ca la muntele Peraţim, şi Se va mânia, ca în valea Gabaonului, ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit.
Isaia 38:8
voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul lui Ahaz.” Şi soarele s-a dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe care se coborâse.
Isaia 60:20
Soarele tău nu va mai asfinţi, şi luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi zilele suferinţei tale se vor sfârşi.
Amos 8:9
În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfinţească soarele la amiază şi voi întuneca pământul ziua în amiaza mare.
Habacuc 3:11
Soarele şi luna se opresc în locuinţa lor, de lumina săgeţilor Tale care pornesc, de strălucirea suliţei Tale care luceşte.
stand thou
Habacuc 2:20
Domnul însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!”
Zaharia 2:13
Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El S-a şi sculat din locaşul Lui cel sfânt!”
Ajalon
Iosua 19:42
Şaalabin, Aialon, Iitla,
Judecatori 12:12
apoi Elon din Zabulon a murit şi a fost îngropat la Aialon, în ţara lui Zabulon.