all the country
Iosua 15:21-63
21
Cetăţile aşezate în ţinutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder, Iagur,
22
China, Dimona, Adada,
23
Chedeş, Haţor, Itnan,
24
Zif, Telem, Bealot,
25
Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, care este Haţor,
26
Amam, Şema, Molada,
27
Haţar-Gada, Heşmon, Bet-Palet,
28
Haţar-Şual, Beer-Şeba, Biziotia,
29
Baala, Iim, Aţem,
30
Eltolad, Chesil, Horma,
31
Ţiclag, Madmana, Sansana,
32
Lebaot, Şilhim, Ain şi Rimon. Toate cetăţile: douăzeci şi nouă, împreună cu satele lor.
33
În câmpie: Eştaol, Ţorea, Aşna,
34
Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,
35
Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,
36
Şaaraim, Aditaim, Ghedera şi Ghederotaim; patruzeci de cetăţi şi satele lor.
37
Ţenan, Hadaşa, Migdal-Gad,
38
Dilean, Miţpe, Iocteel,
39
Lachis, Boţcat, Eglon,
40
Cabon, Lahmas, Chitliş,
41
Ghederot, Bet-Dagon, Naama şi Macheda; şaisprezece cetăţi şi satele lor.
42
Libna, Eter, Aşan,
43
Iiftah, Aşna, Neţib,
44
Cheila, Aczib şi Mareşa; nouă cetăţi şi satele lor.
45
Ecron, cetăţile şi satele lui;
46
de la Ecron şi la apus, toate cetăţile de lângă Asdod şi satele lor,
47
Asdod, cetăţile şi satele lui; Gaza, cetăţile şi satele ei, până la pârâul Egiptului şi la Marea cea Mare, care slujeşte ca hotar.
48
Pe munte: Şamir, Iatir, Soco,
49
Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,
50
Anab, Eştemo, Anim,
51
Gosen, Holon şi Ghilo; unsprezece cetăţi şi satele lor.
52
Arab, Duma, Eşean,
53
Janum, Bet-Tapuah, Afeca,
54
Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, şi Ţior; nouă cetăţi şi satele lor.
55
Maon, Carmel, Zif, Iuta,
56
Iizreel, Iocdeam, Zanoah,
57
Cain, Ghibeea şi Timna; zece cetăţi şi satele lor.
58
Halhul, Bet-Ţur, Ghedor,
59
Maarat, Bet-Anot şi Eltecon; şase cetăţi şi satele lor.
60
Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, şi Raba; două cetăţi şi satele lor.
61
În pustiu: Bet-Araba, Midin, Secaca,
62
Nibşan, Ir-Hamelah şi En-Ghedi; şase cetăţi şi satele lor.
63
Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi iebusiţii au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.
Iosua 18:21-28
21
Cetăţile seminţiei fiilor lui Beniamin, după familiile lor, erau: Ierihonul, Bet-Hogla, Emec-Cheţiţ,
22
Bet-Araba, Ţemaraim, Betel,
23
Avim, Para, Ofra,
24
Chefar-Amonai, Ofni şi Gheba; douăsprezece cetăţi şi satele lor.
25
Gabaon, Rama, Beerot,
26
Miţpe, Chefira, Moţa,
27
Rechem, Iirpeel, Tareala,
28
Ţela, Elef, Iebus, adică Ierusalimul, Ghibeat şi Chiriat; paisprezece cetăţi şi satele lor. Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor.
Iosua 19:1-8
1
A doua parte a căzut prin sorţi lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moştenirea lor era în mijlocul moştenirii fiilor lui Iuda.
2
Ei au avut în moştenirea lor: Beer-Şeba, Şeba, Molada,
3
Haţar-Şual, Bala, Aţem,
4
Eltolad, Betul, Horma,
5
Ţiclag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa,
6
Bet-Lebaot şi Şaruhen; treisprezece cetăţi şi satele lor;
7
Ain, Rimon, Eter şi Aşan, patru cetăţi şi satele lor;
8
şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, până la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi. Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor.
Iosua 19:40-48
40
A şaptea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor.
41
Hotarul moştenirii lor era Ţorea, Eştaol, Ir-Şemeş,
42
Şaalabin, Aialon, Iitla,
43
Elon, Timnata, Ecron,
44
Elteche, Ghibeton, Baalat,
45
Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon,
46
Me-Iarcon şi Racon, cu hotarul care este faţă în faţă cu Iafo.
47
Ţinutul fiilor lui Dan se întindea şi în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit şi s-au luptat împotriva lui Leşem; au pus mâna pe el şi l-au trecut prin ascuţişul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au aşezat în el şi l-au numit Dan, după numele tatălui lor, Dan.
48
Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
utterly
Iosua 10:35
Au luat-o în aceeaşi zi şi au trecut-o prin ascuţişul sabiei, pe ea şi pe toţi cei ce se aflau în ea; Iosua a nimicit-o cu desăvârşire chiar în ziua aceea, cum făcuse cu Lachis.
Iosua 10:37
L-au luat şi l-au trecut prin ascuţişul sabiei, pe el, pe împăratul lui, toate cetăţile care ţineau de el şi pe toţi cei ce se aflau în el; Iosua n-a lăsat pe niciunul să scape, cum făcuse cu Eglonul, şi l-a nimicit cu desăvârşire împreună cu toţi cei ce se aflau în el.
1 Imparati 15:29
Când s-a făcut împărat, a ucis toată casa lui Ieroboam, n-a lăsat să scape nimeni cu viaţă, ci a nimicit totul, după cuvântul pe care-l spusese Domnul prin robul Său Ahia din Silo,
Psalmi 9:17
Cei răi se întorc la Locuinţa morţilor: toate neamurile care uită pe Dumnezeu.
2 Tesaloniceni 1:7-9
7
şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
8
într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
9
Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui,
as the Lord
Iosua 6:17
Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea şi tot ce se află în ea; dar să lăsaţi cu viaţă pe curva Rahav şi pe toţi cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care-i trimiseserăm noi.
Iosua 8:2
Să faci cetăţii Ai cum ai făcut Ierihonului şi împăratului lui: să păstraţi pentru voi numai prada de război şi vitele. Pune nişte oameni la pândă înapoia cetăţii.”
Iosua 8:27
Israel a păstrat pentru sine doar vitele şi prada din cetatea aceasta, după porunca pe care o dăduse lui Iosua, Domnul.
Iosua 9:24
Ei au răspuns lui Iosua şi au zis: „Robii tăi au auzit de poruncile date de Domnul Dumnezeul tău robului Său Moise, ca să vă dea în mână toată ţara şi să nimicească dinaintea voastră pe toţi locuitorii ei; şi venirea voastră a băgat mare frică în noi cu privire la viaţa noastră: iată de ce am lucrat aşa.
Exod 23:31-33
31
Îţi voi întinde hotarele de la Marea Roşie până la marea filistenilor, şi de la pustiu până la Râu. Căci voi da în mâinile voastre pe locuitorii ţării şi-i vei izgoni dinaintea ta.
32
Să nu faci legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor.
33
Ei să nu locuiască în ţara ta, ca să nu te facă să păcătuieşti împotriva Mea; căci atunci ai sluji dumnezeilor lor, şi aceasta ar fi o cursă pentru tine.”
Exod 34:12
Să nu cumva să faci legământ cu locuitorii ţării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă pentru tine, dacă vor locui în mijlocul tău.
Deuteronom 7:2-16
2
când Domnul Dumnezeul tău ţi le va da în mâini şi le vei bate, să le nimiceşti cu desăvârşire, să nu închei legământ cu ele şi să n-ai milă de ele.
3
Să nu te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi;
4
căci ar abate de la Mine pe fiii tăi şi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată.
5
Dimpotrivă, iată cum să vă purtaţi cu ele: să le surpaţi altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idoleşti, să le tăiaţi pomii închinaţi dumnezeilor lor şi să ardeţi în foc chipurile lor cioplite.
6
Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.
7
Nu doar pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele.
8
Ci, pentru că Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui faraon, împăratul Egiptului.
9
Să ştii, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.
10
Dar răsplăteşte îndată pe cei ce-L urăsc şi-i pierde; nu dă nicio păsuire celui ce-L urăşte, ci-i răsplăteşte îndată.
11
De aceea păzeşte poruncile, legile şi rânduielile pe care ţi le dau azi şi împlineşte-le.
12
Dacă veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi.
13
El te va iubi, te va binecuvânta şi te va înmulţi; va binecuvânta rodul trupului tău şi rodul pământului tău, grâul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.
14
Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele; şi la tine nu va fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale.
15
Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimite niciuna din acele molime rele din Egipt, pe care le cunoşti, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc.
16
Să nimiceşti toate popoarele pe care ţi le va da în mână Domnul Dumnezeul tău; să n-arunci nicio privire de milă spre ele şi să nu slujeşti dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă pentru tine.
Deuteronom 26:16
Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte să împlineşti legile şi poruncile acestea; să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău.
Deuteronom 26:17
Astăzi, tu ai mărturisit înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile şi rânduielile Lui şi vei asculta de glasul Lui.