will keep
Iov 5:24
Vei avea fericire în cortul tău, îţi vei găsi turmele întregi,
Psalmi 37:23
Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui;
Psalmi 37:24
dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână.
Psalmi 91:11
Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
Psalmi 91:12
şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
Psalmi 94:18
Ori de câte ori zic: „Mi se clatină piciorul!”, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.
Psalmi 121:3
Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte nu va dormita.
Psalmi 121:5
Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
Psalmi 121:8
Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac.
Proverbe 16:9
Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii. –
1 Petru 1:5
Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!
his saints
Deuteronom 33:3
Da, El iubeşte popoarele; toţi sfinţii sunt în mâna Ta. Ei au stat la picioarele Tale, au primit cuvintele Tale.
Psalmi 37:28
Căci Domnul iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe credincioşii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar sămânţa celor răi este nimicită.
Psalmi 97:10
Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi.
Proverbe 2:8
Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui.
Iuda 1:1
Iuda, rob al lui Isus Hristos şi fratele lui Iacov, către cei chemaţi, care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Isus Hristos:
Iuda 1:3
Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.
be silent
Iov 5:16
Aşa încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fărădelegea îşi închide gura.
Eclesiastul 5:17
Ba încă, toată viaţa lui a mai trebuit să mănânce cu necaz şi a avut multă durere, grijă şi supărare.
Ieremia 8:14
„Pentru ce şedem jos? Strângeţi-vă şi haidem în cetăţile întărite ca să pierim acolo! Căci Domnul Dumnezeul nostru ne sorteşte la moarte, ne dă să bem ape otrăvite, pentru că am păcătuit împotriva Domnului.
Tefania 1:15
Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de groază, o zi de pustiire şi nimicire, o zi de întuneric şi negură, o zi de nori şi de întunecime,
Matei 8:12
Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
Matei 22:12
„Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?” Omul acela a amuţit.
Matei 22:13
Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: „Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
Romani 3:19
Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.
2 Petru 2:17
Oamenii aceştia sunt nişte fântâni fără apă, nişte nori alungaţi de furtună; lor le este păstrată negura întunericului.
Iuda 1:13
nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor; nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.
by strength
1 Samuel 17:49
Şi-a vârât mâna în traistă, a luat o piatră şi a aruncat-o cu praştia; a lovit pe filistean în frunte, şi piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu faţa la pământ.
1 Samuel 17:50
Astfel, cu o praştie şi cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul; l-a trântit la pământ şi l-a omorât, fără să aibă sabie în mână.
Psalmi 33:16
Nu mărimea oştirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz;
Psalmi 33:17
calul nu poate da chezăşia biruinţei, şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea.
Eclesiastul 9:11
Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuţi aleargă, că nu cei viteji câştigă războiul, că nu cei înţelepţi câştigă pâinea, nici cei pricepuţi, bogăţia, nici cei învăţaţi, bunăvoinţa, ci toate atârnă de vreme şi de împrejurări.
Ieremia 9:23
Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui.
Zaharia 4:6
Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor!