Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Deuteronom 6:6-7: Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.

Biblia - Plan citire concomitent

1 Cronici capitolul 2

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
2
Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.
3
Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela; aceştia trei i s-au născut din fata lui Şua, canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât.
4
Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci.
5
Fiii lui Pereţ: Heţron şi Hamul.
6
Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara. De toţi: cinci. –
7
Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârşit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârşire. –
8
Fiul lui Etan: Azaria.
9
Fiii care s-au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb).
10
Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul fiilor lui Iuda.
11
Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.
12
Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.
13
Isai a născut pe Eliab, întâiul lui născut; pe Abinadab, al doilea; pe Şimea, al treilea;
14
pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea;
15
pe Oţem, al şaselea; pe David, al şaptelea.
16
Surorile lor erau: Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost: Abişai, Ioab şi Asael, trei.
17
Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul.
18
Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevasta sa Azuba şi cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieşer, Şobab şi Ardon.
19
Azuba a murit; şi Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur.
20
Hur a născut pe Uri, şi Uri a născut pe Beţaleel. –
21
În urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, şi avea şaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub.
22
Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Galaadului.
23
Gheşuriţii şi sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul şi cetăţile care ţineau de el: şaizeci de cetăţi. Toţi aceştia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.
24
După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa.
25
Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren şi Oţem, născuţi din Ahia.
26
Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. –
27
Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer. –
28
Fiii lui Onam au fost Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur.
29
Numele nevestei lui Abişur era Abihail, şi ea i-a născut pe Ahban şi Molid.
30
Fiii lui Nadab: Seled şi Apaim. Seled a murit fără fii.
31
Fiul lui Apaim: Işei. Fiul lui Işei: Şeşan. Fiul lui Şeşan: Ahlai.
32
Fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără fii.
33
Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza. – Aceştia sunt fiii lui Ierahmeel. –
34
Şeşan n-a avut fii, dar a avut fete. Şeşan avea un rob egiptean, numit Iarha.
35
Şi Şeşan a dat pe fiica sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai.
36
Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad;
37
Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed;
38
Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria;
39
Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa.
40
Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Şalum;
41
Şalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elişama.
42
Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meşa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron.
43
Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem şi Şema.
44
Şema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Şamai.
45
Fiul lui Şamai: Maon; şi Maon, tatăl lui Bet-Ţur.
46
Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa şi Gazez. Haran a născut pe Gazez.
47
Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.
48
Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Şeber şi Tirhana.
49
Ea a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibeea. Fata lui Caleb era Acsa.
50
Aceştia au fost fiii lui Caleb: Şobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei şi tatăl lui Chiriat-Iearim;
51
Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.
52
Fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot.
53
Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii, putiţii, şumatiţii şi mişraiţii; din aceste familii au ieşit ţoreatiţii şi eştaoliţii.
54
Fiii lui Salma: Betleem şi netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, ţoreiţii;
55
şi familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeţ, tireatiţii, şimeatiţii şi sucatiţii. Aceştia sunt cheniţii, ieşiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab.
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.