whoso
Proverbe 8:32-35
32
Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele!
33
Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, şi nu lepădaţi sfatul meu.
34
Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele şi păzeşte pragul uşii mele.
35
Căci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa şi capătă bunăvoinţa Domnului.
Proverbe 9:11
Prin mine ţi se vor înmulţi zilele şi ţi se vor mări anii vieţii tale.
Psalmi 25:12
Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă.
Psalmi 25:13
El va locui în fericire, şi sămânţa lui va stăpâni ţara.
Psalmi 81:13
O! de M-ar asculta poporul Meu, de ar umbla Israel în căile Mele!
Isaia 48:18
O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta, ca valurile mării.
Isaia 55:3
Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David.
Matei 17:5
Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!”
Ioan 10:27-29
27
Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.
28
Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.
29
Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.
1 Petru 1:5
Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!
and shall
Proverbe 3:21-26
21
Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa!
22
Căci ele vor fi viaţa sufletului tău şi podoaba gâtului tău.
23
Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni.
24
Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
25
Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi;
26
căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
Proverbe 14:26
Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El. –
Psalmi 112:7
El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.
Isaia 26:3
Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.
Luca 21:9
Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă înspăimântaţi; pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârşitul nu va fi îndată.”
Luca 21:19
Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.
Romani 8:35-39
35
Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?
36
După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”
37
Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
38
Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39
nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.