until
Matei 2:19
După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt,
Faptele Apostolilor 12:1-4
1
Cam în aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască;
2
şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3
Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna şi pe Petru. – Erau zilele praznicului Azimelor. –
4
După ce l-a prins şi l-a băgat în temniţă, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostaşi, cu gând ca după Paşti să-l scoată înaintea norodului.
Faptele Apostolilor 12:23-4
Faptele Apostolilor 12:24-4
that
Matei 2:17
Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice:
Matei 2:23
A venit acolo şi a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean.
Matei 1:22
Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice:
Matei 4:14
ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
Matei 4:15
„Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor,
Matei 8:17
ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.”
Matei 12:16-18
16
şi le-a poruncit cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut;
17
ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
18
„Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata.
Matei 21:4
Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:
Matei 26:54
Dar cum se vor împlini Scripturile care zic că aşa trebuie să se întâmple?”
Matei 26:56
Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci.” Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.
Matei 27:35
După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.”
Luca 24:44
Apoi le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.”
Ioan 19:28
După aceea Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.”
Ioan 19:36
Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura: „Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.”
Faptele Apostolilor 1:16
„Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus.
Out
Exod 4:22
Tu vei zice lui faraon: „Aşa vorbeşte Domnul: „Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.
Numeri 24:8
Dumnezeu l-a scos din Egipt, tăria Lui este ca a bivolului pentru el. El nimiceşte neamurile care se ridică împotriva lui, le sfărâmă oasele şi le prăpădeşte cu săgeţile Lui.
Osea 11:1
„Când era tânăr Israel, îl iubeam şi am chemat pe fiul Meu din Egipt.